Andělice usedlost če. 1
Bauernhof Andělice
farmhouse Andělice

Usedlost skládající se z trojdílné obdélné obytné chalupy s maštalí pod jednou střechou, přiléhající stodolou a samostatně stojící maštalí; průčelí obytného stavení orientováno k hlavní cestě, má dvě okenní osy a prkennou lomenici; světnice (sence) obytné chalupy zděna z nepálených cihel, ostatní její stěny zděné z pálených cihel s příměsí kamene; hospodářská část (maštal) zděna z kamene, samostatně přístupná ze zápraží; stodola uskočena do zahrady, širší než chalupa, sedlová střecha kryta eternitovou krytinou; sedlová střecha obytného stavení a navazující maštale předsazena mírně nad zápražím, kryta ...    více>>

Běšiny usedlost čp. 33
Bauernhof Běšiny
farmhouse Běšiny

objektu usedlost čp. 33 v Běšinech tvoří obytná roubená část s chlévy a stodolou v jedné řadě pod společným krovem; jde o trojdílnou dispozici chlévního typu se štítovou orientací k místní komunikaci; v současné době je u nemovitosti prováděna částečná rekonstrukce, během které byly zatím vyměněny trámy světničky a částečně upraven prostor stájí roubená obytná chalupa s navazující chlévní částí je vystavěna na obdélném půdorysu; sokl je vyzděn patrně částečně z cihel a částečně ze sbíraného kamene, je omítnut a natřen vápennou šedou barvou; soklové zdivo v zadní, rekonstruované části je kamenné, ...    více>>

Bojanovice usedlost čp. 18
Bauernhof Bojanovice
farmhouse Bojanovice

celá usedlost se skládá z obytného stavení a komplexu hospodářských budov; usedlost je orientována štítem obytné budovy a sýpky do návsi; mezi obytnou budovu a sýpku je sevřena klenutá brána; přestože je štítová stěna sýpky o něco menší, působí celé průčelí symetricky a vyváženě; štíty jsou od přízemí opticky odděleny korunní římsou; stejně tak je zvýrazněn i vrchol brány a také její zaklenutí; štíty lemují pásy vystupující z plochy omítky; do obou štítů jsou do podkrovních prostorů prolomena dvě okénka a nad nimi se nalézá malá nika pro sošku svatého; fasády jsou obíleny, vystupující prvky jsou ...    více>>

Břežany usedlost čp. 1
Bauernhof Břežany No. 1
farmhouse Břežany No. 1

ves Břežany leží nedaleko města Horažďovice; ves je památkovou zónou; dům čp. 1 stojí spolu s několika dalšími dochovanými usedlostmi stejného typu v horní části návsi; jedná se o zděnou zemědělskou usedlost se štítem s jednoduše modelovanými křídly, kterými se stejně jako přilehlé domy obrací do návsi; domy vedle sebe založeny na úzkých a dlouhých parcelách; stejně tak i dům čp. 1 má obdélný, značně protáhlý půdorys a stejně tak i úzký a dlouhý dvůr, který mezi sebou a sousedním domem svírá; dvůr se široce rozevírá až za chlévy; uzavírá ho volně stojící mohutná průjezdná zděná stodola s chlévy; ta je ...    více>>

Břežany usedlost čp. 2
Bauernhof Břežany No. 2
farmhouse Břežany No. 2

Severozápadní část břežanské návsi utváří skupina statků čp. 2, 3 a 4; první z nich reprezentuje menší selský dvůr, v jehož čele stojí nevelké přízemní stavení založené ve štítové orientaci; objekt opatřený sedlovou střechou, na nádvorní straně výrazně přetaženou přes zápraží, je vybaven tzv. polopatrem; od jihozápadu k objektu z nádvorní strany přiléhá sekundárně přistavěná veranda se vstupem od jihovýchodu a velkoformátovým oknem na straně nádvorní; na téže straně v polopatrové části je nákladní otvor; jihovýchodní průčelí je dvouosé, v přízemí s dvoukřídlými okny s poutcem a ventilačkou; v závěru ...    více>>

Břežany usedlost čp. 3
Bauernhof Břežany No. 3
farmhouse Břežany No. 3

Selský dvůr čp. 3 leží na severozápadní straně břežanské návsi v prostoru mezi usedlostmi čp. 1 a 4; statku zcela právem dominuje rozložité obytné stavení vyzdvižené na obdélném půdoryse v tzv. štítové orientaci; střecha je sedlová; střešní krytinu tvoří velkoformátové vlnité desky; do návsi se dům obrací průčelím završeným štítem barokizujícího typu s konvex-konkávně vykrajovanými boky; korunní římsa je profilovaná, vnější obvod štítu lemuje jednoduše profilovaná římsa, v ploše nad okénky do půdy byla vytažena taktéž profilovaná kordonová římsa; v přízemní části je štít dvouosý; okna jsou obdélná, s ...    více>>

Břežany usedlost čp. 33
Bauernhof Břežany No. 33
farmhouse Břežany No. 33

dvůr čp. 33 leží v jižní části návsi, poblíž křižovatky cest vycházejících z návsi západním (k rybníkům Zbuzovec a Šípov) a jihozápadním směrem (na Smrkovec), při jižní straně silnice vedoucí na Smrkovec; výměra dvora čp. 33 na st. ppč. 27 (špýcharový dům, stavba při severní straně usedlosti, navazující dvůr) činí 590 m²; při východní straně dvora čp. 33 (pozemek st. ppč. 27) leží přízemní budova kamenného domu s polopatrem a navazující patrovou sýpkou; je vysazena na obdélném půdoryse, podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod; stavba má sedlovou střechu krytou taškovou krytinou; na ...    více>>

Břežany usedlost čp. 4
Bauernhof Břežany No. 4
farmhouse Břežany No. 4

Selský dvůr čp. 4 leží na severozápadní straně břežanské návsi východně od usedlosti čp. 3; statku zcela právem dominuje rozložité obytné stavení vyzdvižené na obdélném půdoryse v tzv. štítové orientaci, podélnou osou přibližně ve směru sever – jih; střecha je sedlová, střešní krytina tašková, novodobá (cementová taška); dům se do návsi obrací průčelím završeným štítem barokizujícího typu s konvex-konkávně vykrajovanými bočními křídly; v přízemní části téže strany je objekt trojosý; okna jsou obdélná, s poutcem a ventilačkou; tamtéž v podstřešní části štítu jsou dva malé okenní otvory; v závěru štítu ...    více>>

Břežany usedlost čp. 50
Bauernhof Břežany No. 50
farmhouse Břežany No. 50

selský dvůr čp. 50 byl založen na severozápadní straně břežanské návsi ve svažitém terénu, který zde spadá přibližně od západu k východu; v čele statku (v nejnižším bodě areálu) leží obytné stavení, na které od severozápadu navazují bývalé chlévy; dvůr od severozápadu uzavírá stodola, která je ze všech staveb dvora posazena nejvýše; plocha dvora činí včetně zastavěné části 1 523 m²; obytné stavení bylo vysazeno na obdélném půdoryse v jihovýchodní části usedlosti, ve vztahu k návsi v tzv. štítové orientaci; je přízemní, kryté sedlovou střechou; návesní (jihovýchodní) štít má barokní tvar s ...    více>>

Chudenice usedlost čp. 17
Bauernhof Chudenice
farmhouse Chudenice

usedlost čp. 17 byla vyzdvižena jižně od centra, na západní straně dnešní Kvapilovy ulice (dříve část návsi, resp. náměstí); v čele dvora, při jeho jižní straně, je situováno obytné stavení; objekt tradiční kompozice je přízemní, založený na obdélném půdorysu, ve vztahu k cestě v tzv. štítové orientaci; střecha je sedlová; budova si uchovala pozoruhodně řešenou fasádu; kromě pásové bosáže ji zdobí např. zubořez v podřímsí; mezi okny v přízemí štítového průčelí je umístěna pamětní deska připomínající Adolfa Roubala; dům má okna slohová, dvojitá, dvoukřídlá; k průčelí obytného stavení přiléhá zděná brána ...    více>>

Dobršín usedlost če. 2 (dříve čp. 3)
Bauernhof Dobršín
farmhouse Dobršín

usedlost stojí uprostřed jižní fronty ulicové návsi; zděné obytné stavení z kamene a cihly se do návsi obrací barokizujícím křídlovým štítem, který dříve nesl dataci překvapivě až k roku 1904; v čele dvora, proti obytnému stavení, stojí zděná patrová sýpka obdélného půdorysu, k návsi okapově orientovaná; vstup do usedlosti uzavírá brána s rovným překladem a dvoukřídlými vraty; v pravém křídle vrátka pro pěší; vrata jsou rámové konstrukce, svisle bedněné, s krycími lištami; brána zaujímá celý prostor mezi domem a sýpkou; za obytným stavením stály dříve chlévy, které byly zaklenuté pruskými klenbami do ...    více>>

Dobršín usedlost čp. 17
Bauernhof Dobršín No. 17
farmhouse Dobršín No. 17

Budova založená na půdoryse krátkého obdélníka s mírným sešikmením na straně východní (resp. severovýchodní) je dosud částečně roubená a opatřená tzv. „kožichem“; průjezd s vjezdem do dvora z jižní návesní strany leží při východní straně; je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou (přetaženou přes obytnou část), při jižním štítu s malou polovalbou, na straně severní s valbou; střešní plášť je taškový (pálená bobrovka); krov je hambalkový; objekt má mohutný zděný komín; návesní průčelí je členěné trojicí oken a vraty s vodorovným překladem, která uzavírají vstup do průjezdu; okna jsou dvojitá, ...    více>>

Dobršín usedlost čp. 18
Bauernhof Dobršín No. 18
farmhouse Dobršín No. 18

Východněji položenou část severní strany dobršínské návsi utváří mimořádně hodnotná usedlost čp. 18; skládá se ze dvou obytných domů (staré chalupy a nového patrového domu), chlévů, stodoly a kolny v jihozápadní koutové části dvora stojí staré obytné stavení trojdílné dispozice založené ve štítové orientaci; obytná část při jižním štítu je řešená jako dvoutrakt; střecha je vysoká, sedlová, při jižním štítu s malou polovalbou; střešní krytina je vláknocementová; jižní štít je v přízemí trojosý, v podkrovní části bedněný prkny; zápraží je kryté přesahem střechy; vstup z nádvorní strany ústí do síně; na ...    více>>

Dobršín usedlost čp. 8
Bauernhof Dobršín No. 8
farmhouse Dobršín No. 8

Při západní straně dobršínské návsi se nalézá usedlost čp. 8; její součástí je i pozoruhodný dům trojdílné dispozice špýcharového typu; přinejmenším stavení patří do málo početné, přesto ale mimořádně cenné kolekce domů špýcharového typu, které se dochovaly jak ve vsi, tak v dotčené části Klatovska; stavba ležící při severní (resp. severovýchodní) straně dvora je přízemní, založená na obdélném půdorysu, podélnou osou ve směru západ – východ (resp. západ-severozápad – východ-jihovýchod); dům obsahuje roubenou světnici vyzdviženou na vysoké kamenné podezdívce s konstrukcí vyztuženou podpěrami; střecha ...    více>>

Dobršín usedlost čp. 9
Bauernhof Dobršín No. 9
farmhouse Dobršín No. 9

Při západní straně dobršínské návsi se nalézá usedlost čp. 9; její součástí je pozoruhodný dům trojdílné dispozice špýcharového typu; objekt je zděný z kamene; stavba je přízemní, založená na obdélném půdoryse při severní straně dvora, ve vztahu k návsi v tzv. štítové orientaci, podélnou osou ve směru západ – východ; východní průčelí je trojosé, s dvojitými dvoukřídlými okny dělenými do tabulek; v horní části asymetricky řešeného štítu jsou v úrovni někdejšího půdního prostoru dva větrací otvory kasulového tvaru, strana nádvorní je trojosá, s dvojicí oken a dveřmi s vodorovným nadpražím v trámkové ...    více>>

Dolany usedlost čp. 16
Bauernhof Dolany
farmhouse Dolany

menší usedlost – selský statek skládající se z poloroubeného obytného stavení v kožichu, v řadě na něj navazují kamenné hospodářské částí tvořené velkou a malou maštalí, paralelně poloroubeným špýcharem v kožichu, v zadní partii zděným z nepálených cihel, s roubenou valenou klenbou, sedlovou střechou a dále v řadě na straně do dvora drobná stavba zděných chlévků (v části do dvora z pálených cihel) s pultovou střechou; dvůr uzavírá novostavba čp. 163; objekty jsou zakryty sedlovými střechami s taškovou krytinou, sedlová střecha obytného stavení a hospodářské části předsazena nad zápražím; dva dřevěné ...    více>>

Holkovice usedlost čp. 15
Bauernhof Holkovice
farmhouse Holkovice

Zdobný štít provedený v duchu selského baroka je pohledově orientován k příjezdu od centra lokality; štítová stěna je komponována asymetricky, neboť v jeho přízemní pravé části je vlomen obdélný vchod ukončený segmentovou klenbičkou a osazený bedněnými vrátky; v dolní části štítu jsou dvě okenní osy, nad terénem vedou do sklepních prostorů, v úrovni zvýšeného pak do obytné části; nad těmito okny štítek s uvedením čísla popisného; vlastní štít od přízemí odděluje profilovaná korunní římsa chráněná dvojitě loženou taškou bobrovkou; obvod štítu s esovitým vykrojením v bocích a půlkruhovým nástavcem ve ...    více>>

Holkovice venkovská usedlost čp. 20
Bauernhof Holkovice No. 20
farmhouse Holkovice No. 20

selská usedlost čp. 20 byla v polovině 80. let popisována jako zděný statek tvořený obytným a hospodářským traktem pod společnou sedlovou střechou a stodolou kolmo uzavírající dvůr; v obytném stavení se v patře nacházela sýpka z roku 1715 a chlévy pocházející z roku 1885 měly dochované interiéry; v následujícím období byla značně snížena památková kvalita usedlosti: v roce 1987 vznikl přestavbou dvoupodlažní obytný dům pod nízkou sedlovou střechou, ale se zachovalým původním štítem s charakterem stylu selského baroka; v roce 1995 požár značně poškodil prostorově mohutnou stodolu; zmíněný štít je ...    více>>

Hořejší Těšov usedlost čp. 11
Bauernhof Hořejší Těšov
farmhouse Hořejší Těšov

ve vsi stojí několik horských stavení šumavského typu; domy se vyznačují širokým obdélným půdorysem; domy jsou trojdílné většinou komorového typu; obytná část je vždy rozdělena na dva trakty, čelní větší trakt vždy zaujímá světnice, zadní menší sloužil jako komora nebo jako výměnek; na obytnou část navazuje střední díl se vstupní síní a s odděleným prostorem bývalé černé kuchyně; ve třetím dílu umístěna komora s navazující chlévní částí, na kterou v některých případech navazuje ještě nevelká stodola; vše vždy pod jedinou sedlovou střechou buď s polovalbami, nebo bez ní; často s částečným bočním ...    více>>

Jíno usedlost čp. 19
Bauernhof Jíno
farmhouse Jíno

zemědělská usedlost s objekty rozmístěnými po třech stranách dvora; na jeho levé straně velké zděné obdélné obytné stavení s chlévy připojenými do řady; na pravé straně dřevěná roubená sýpka s roubenou valenou klenbou, krytá sedlovou střechou a za ní samostatně stojící novější zděný hospodářský objekt; vzadu je dvůr uzavřen velkou zděnou stodolou; vpředu uzavírá dvůr zděná pozdně empírová brána s rovnou římsou a oble zaklenutým vjezdem, na kterou navazuje zděná stěna přistavěná před roubenou sýpku zakončená štítem v barokním tvaru; fasáda brány je zdobena pilastry a bosáží ...    více>>

Kout na Šumavě usedlost čp. 82
Bauernhof Kout na Šumavě
farmhouse Kout ma Šumavě

V centru obce Kout na Šumavě, jižně od areálu koutské tvrze, leží skupina čtyř malých chalupnických usedlostí; nejseverněji položeným dvorem je čp. 82; obytné stavení dvora čp. 82 je přízemní, založené na obdélném půdoryse, podélnou osou ve směru jihozápad – severovýchod; stavba má sedlovou střechu, při východním štítu s polovalbou; střešní krytinu tvoří eternitové šablony, které nahradily původní dřevěný šindel; část stavby si uchovala srubové stěny, v horní části s roubeným věncem s výrazným přesahem na nárožích při severovýchodním štítu; okna jsou v přední části domu (severovýchodní průčelí) dodnes ...    více>>

Křenice usedlost čp. 15
Bauernhof Křenice
farmhouse Křenice

obdélná poloroubená přízemní chalupa s trojdílnou dispozicí; zděná hospodářská část v pokračování obytného domu; sedlová střecha na vysazených trámech s ozdobným zhlavím překrývá na severozápadní straně malé zápraží, střecha kryta keramickou krytinou; ve svisle bedněném štítě na severozápadní straně domu podávací otvor do půdního prostoru; ve střední části domu (v místě kuchyně) dva přístěnné pilíře; paralelně s obytným domem zděný špýchar se sedlovou taškovou střechou, v průčelní lomenici dva oválné větrací otvory; před domem předsazena zděná brána s rovným překladem a brankou pro pěší, vročení 1938, ...    více>>

Mezihoří usedlost čp. 18
Bauernhof Mezihoří
farmhouse Mezihoří

obytné stavení s hospodářskou částí pod jednou střechou s taškovou krytinou, orientované štítem o dvou okenních osách do ulice; štít s malými okny a ozdobnou konstrukcí dřevěné hrotnice s vročením 1919; přesahující střecha nesena profilovanými pozednicemi a vaznicemi ve formě krakorců; v sousedství obytného domu ve vyvýšené části dvora roubená stavba špýcharu v kožichu obdélného půdorysu, podezdívka k vyrovnání terénu, sedlová střecha s taškovou krytinou; štítové průčelí do dvora prolomeno jednoduchým dřevěným portálkem, vstupní dveře se šikmo kladenými prkny; v boční stěně malý čtvercový průduchový ...    více>>

Měčín usedlost čp. 14
Bauernhof Měčín No. 14
farmhouse Měčín No. 14

Usedlost s rozlehlým nádvořím, které je k místní komunikaci uzavřeno zděnou polokruhově zaklenutou bránou s připojenou kamennou ohradní zdí; na pravé straně nádvoří stojí přízemní roubený obytný dům s trojdílnou dispozicí; až do počátku devadesátých let 20. století na něj navazoval roubený chlév, na jehož výstavbu bylo v minulosti druhotně použito dřevo mimořádného stáří; na druhé straně nádvoří proti obytnému domu stojí v řadě dvě hospodářské budovy; přední zděná se sklepem, krytá sedlovou střechou se štíty svisle bedněnými prkny; druhá budova je přízemní roubená sýpka se silnou hliněnou omazávkou, ...    více>>

Myslív usedlost čp. 23
Bauernhof Myslív
farmhouse Myslív

Usedlost se v současné době skládá z obytné části, stodoly a půdorysně členité nemovitosti, která funguje jako místní pohostinství při pohledu na uvedenou nemovitost zaujme především barokizovaný štít s vjezdovou branou; oplechovaný okrajově členitý štít je ukončen půlkruhem; pod jeho vrcholem nika lemovaná barevným štukem, po stranách dvojice drobných větracích okének přizdobená štukovým páskem; v obytném podkroví dvojice jednokřídlých oken lemovaná profilovanou šambránou a obloučkovým pásem, který zdobí štít i bránu; v přízemní části opět dvojice dvoukřídlých nevhodných oken s obvodovým zdobením ...    více>>

Nedaničky usedlost čp. 8
Bauernhof Nedaničky
farmhouse Nedaničky

Usedlost se skládá ze zděného obytného domu z roku 1901, roubené dvouprostorové sýpky a zděných samostatně stojících chlévů; stodola, která uzavírala nádvoří na jihozápadní straně byla v roce 1990 zbořena ...    více>>

Olšany zemědělská usedlost Olšany E 37, bývalé čp. 5
Bauernhof Olšany No. 5
farmhouse Olšany No. 5

hodnotný příklad lidového domu s prvky střídmého tvarosloví selského baroka; tato strohost i v projevech selského baroka je pro tuto oblast typická stejně tak i dispozice a skladba objektů je pro oblast tradiční; areál usedlosti tvoří rozložité obytné stavení s plynule navazující užší budovou chlévů na západní straně dvora; naproti přes dvůr stojí stáje (konírna), původně snad špýchar; dvůr uzavírá stodola; areál vymezuje ohradní zeď s klenutou branou; zděné obytné stavení na širokém obdélném půdorysu se obrací štítem k návsi; budova je přízemní se sedlovou střechou krytou bobrovkami; jižní průčelí se ...    více>>

Olšany zemědělská usedlost Olšany čp. 9
Bauernhof Olšany No. 9
farmhouse Olšany No. 9

objektu rozlehlá zděná venkovská usedlost v jihovýchodní části návsi se skládá z obytného stavení, chlévů, torza hospodářského stavení - patrně stájí, torza kolny a stodoly; všechny budovy navazují v řadě za sebou na obytné stavení při jihozápadní hranici dvora, pouze stodola se dvěma mlaty je připojena na kůlnu kolmo a dvůr částečně uzavírá; přízemní zděné omítané obytné stavení na širokém obdélném půdorysu je do návsi ve štítové orientaci; sedlová střecha se štítovou polovalbou je kryta netradiční keramickou krytinou – esovkami; z hřebenu střechy nad komorovou částí domu ční cihelný režný ...    více>>

Petrovice u Měčína zděné brány usedlostí čp. 7, 8, 9, 10, 11 a 16
Gemauerte Einfahrtstore der Bauerhöfe No. 7, 8, 9, 10, 11 und 16 Petrovice u Měčína
walled gateways of farmhouses No. 7,8,9,10,11 and 16 Petrovice u Měčína

čp. 7 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem, krytá pultovou stříškou, fasáda hladká; čp. 8 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem, nad vrcholovou římsou nízký trojúhelníkový štítek, fasáda hladká; čp. 9 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem, nad vrcholovou římsou nízký trojúhelníkový štítek, fasáda hladká; čp. 10 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a ...    více>>

Petrovice u Sušice usedlost čp. 13
Bauernhof Petrovice u Sušice
farmhouse Petrovice u Sušice

obytné stavení usedlosti má roubenou světnici na vyšší podezdívce; podezdívka je vyzděna z kamene; ostatní konstrukce usedlosti jsou také zděné; za roubenou světnicí je vstupní síň přístupná z nekrytého zápraží a prostor bývalé černé kuchyně; na obytnou část navazuje víceprostorové hospodářské stavení mladšího založení; toto stavení je zhruba o třetinu širší než obytná část; je kryto oplechovanou sedlovou střechou; areál usedlosti doplňuje samostatně stojící mladší zděná stodola se dvěma vjezdy s bedněnými rámovými dveřmi; je kryta polovalbovou střechou a jako krytina byly použity eternitové ...    více>>

Petrovice usedlost čp. 10
Bauernhof Petrovice
farmhouse Petrovice

původně selská usedlost na poměrně úzké stavební parcele s roubeným přízemním domem na pravé straně nádvoří za předzahrádkou; štít domu je ze svisle kladených prken, sedlová střecha je kryta pálenými taškami; na dům navazovaly chlévy, původně pod společnou střechou; tato část střechy se v polovině 80. let 20. století, vlivem dlouhodobé špatné údržby, zřítila a již nedošlo k její obnově; tím také utrpěly zděné stěny chlévů, které se nyní nachází v torzálním stavu; na jihozápadní straně uzavírá nádvoří zděná stodola, opět vlivem nedostatečné údržby ve špatném stavu; sýpka původně umístěná proti domu na ...    více>>

Petrovičky usedlost čp. 24
Bauernhof Petrovičky 24
farmhouse Petrovičky 24

Původně trojdílná obytná chalupa s pozdějšími přístavbami pod jednou střechou; na původní chalupu navazuje z první dostavby dnešní obytná místnost (přestavba z chléva) a stodola; z druhé dostavby navazují prostory sklepa a rozšířené prostory stodoly a chléva (maštale); následuje další stodola z třetí dostavby objektu; celý objekt kryje sedlová střecha s taškovou krytinou, na severozápadní straně předsazena nad přístavbami; roubené obvodové zdi obezděny nepálenou cihlou (vepříky) z venkovní i z vnitřní strany, omítnuté a natřené vápenným nátěrem; původní černá kuchyně zděna ze sbíraného kamene; zdivo ...    více>>

Podhůří usedlost čp. 1
Bauernhof Podhůří
farmhouse Podhůří

Současná usedlost se skládá z obytné a hospodářské části při příjezdové komunikaci a dále protilehlé stodoly velmi zdobný byl původně štít při příchodu k usedlosti, nyní ve stavu stavebních úprav; od levé strany jsou vsazena dvě nová obdélná okna s členěním do kříže, zcela vpravo jsou vstupní dvoukřídlé dveře, štít je vyzděn z pórobetonových tvárnic, v jeho středu je stejné okno jako v přízemí; další stejná okna jsou vsazena do stěny obytné části při silnici; velmi zdobně upravená byla čtyři okna ve dvorní obytné části; do původních okenních otvorů byla osazena stejná okna jako jsou ve štítové části; ...    více>>

Předslav zděná brána usedlosti čp. 24
Gemauertes Einfahrtstor des Bauernhofs Předslav
brick gate of a farmhouse Předslav

zděná stavba brány se skládá ze střední vyšší části s elipsovitě zaklenutým vjezdem vyplněným dvoukřídlými vraty dřevěné konstrukce, která mají spodní část vyplněnou svislým šalováním z prken položených těsně vedle sebe, jejich horní část tvoří průhledné svislé laťování; střední část brány je zakryta nízkou sedlovou stříškou pokrytou taškami a má výjimečně dobře zachovalou plastickou výzdobu fasády na přední straně; kolem zaklenutého vjezdu ji tvoří vpadlé obdélné pole a dále pak na obou koncích této části širší pilastry členěné příčně jednoduchou bosáží; nahoře pod stříškou obíhá římsa členěná ...    více>>

Přetín usedlost čp. 5
Bauernhof Přetín
farmhouse Přetín

Usedlost skládající se z obdélné trojdílné chalupy s navazující stodolou, samostatně stojící maštale a samostatně stojícího víceúčelového srubu; podélná osa obytného domu severovýchod – jihozápad; původně roubená část obytného domu vyzděna nyní z tvárnic, další část zděna z kamene s příměsí pálené cihly, podstřešní část prkenná, vstup do půdního prostoru po přistaveném žebříku ze zápraží; stodola zděna z kamene s příměsí pálené cihly; původně roubená část víceúčelového srubu zděná z tvárnic, další část zděna z kamene s příměsí pálené cihly; maštal zděna z pálených cihel; všechny stavby zastřešují ...    více>>

Starý Klíčov usedlost čp. 80
Bauernhof Starý Klíčov
farmhouse Starý Klíčov

v těsném sousedství návesní kaple se nachází nevelká chalupnická usedlost čp. 80 s unikátně dochovaným obytným stavením, dodnes stojícím ve srubových konstrukcích; předpokládá se, že dům vznikl nejpozději v období 1. poloviny 19. století (k roku 1838 již prokazatelně existoval); byl založen na obdélném půdoryse, ve vztahu k návsi v tzv. štítové orientaci; jeho dispozice je trojdílná, v čele se světnicí a světničkou; střední díl obsahuje síň a blok někdejší černé kuchyně; střecha stavby je sedlová, s přesahem na zápražní i protilehlé okapové straně; výrazně je přetažena také ve štítovém průčelí ...    více>>

Svéradice usedlost čp. 42
Bauernhof Svéradice
farmhouse Svéradice

jedná se o tradiční zděný trojdílný dům komorového typu se sklepem pod komorou; na komoru navazuje v celé její šíři chlév přístupný ze dvora jednoduše profilovaným žulovým pravoúhlým portálem se zdvojeným překladem; jeho okraj lemuje vystupující pásek; na chlév navazuje dále stodola s jedním vjezdem zaklenutým segmentem; celá usedlost tak nabyla kompaktního obdélného tvaru se šikmou zadní štítovou stěnou pod společnou sedlovou střechou; ta je kryta pálenou taškou bobrovkou dvojitě loženou; k hlavní silnici je dům okapově orientován; usedlost je jedinečná především svou výraznou štukovou výzdobou štítu ...    více>>

Svrčovec usedlost čp. 2
Bauernhof Svrčovec No.2
farmhouse Svrčovec No. 2

Původně roubená obytná chalupa s navazujícím hospodářským zázemím skládajícím se z maštale a stodoly pod jednou střechou, s novodobou přístavbou kuchyně na západní straně; průčelí obytného stavení orientováno k hlavní cestě, má dvě okenní osy, lomenice prkenná; obvodové zdi vyzděny z kombinace pálených cihel a porobetonu, pro zachování původního stylu překryto falešným roubením; na straně do dvora předsazená sedlová střecha s pláštěm z pálených tašek, kryje zápraží přístupné po kamenných schodech; objekt pod světnicí částečně podsklepen, vstup samostatně ze zápraží; stodola z větší části vyzděna z ...    více>>

Těchonice usedlost a mlýn čp. 29
Bauernhof und Wassermühle Těchonice
farmhouse and water mill Těchonice

Zděný patrový dům umístěný na pravé straně poměrně úzkého nádvoří v sobě zahrnuje obytnou část i technickou pro mlýnské zařízení na vrchní vodu, u které je zachována zděná lednice; na protilehlé straně dvora je umístěna zděná patrová sýpka, krytá sedlovou střechou ...    více>>

Těchonice usedlost čp. 26
Bauernhof Těchonice No. 26
farmhouse Těchonice No. 26

Z původní zemědělské usedlosti na poměrně úzké stavební parcele se dochoval pouze zděný přízemní dům s chlévy v řadě a se zděnou bránou, která uzavírá nádvoří směrem k návsi; zděná sýpka s lepencem, zmiňovaná ve starší odborné literatuře, která stávala na druhé straně brány proti obytné části a stodola se nedochovaly ...    více>>  1/2    [další]    [poslední]       přejít na:  
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.