Kaničky roubená sýpka čp. 1
    Fachwerkkornspeicher Kaničky
    timbered granary Kaničky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Kaničky
Katastrální území: 663018 Kaničky
Parcelní číslo: st 8/1
Číslo popisné: 1

Rejstříkové číslo: 46777/4-2107
Datace: druhá polovina 18. století

GPS: 49° 28´ 27.120´ N  13° 8´ 45. 667´ E

Kontakt:
Ales Voráček, Revoluční 1266,
334 01,  Přeštice
ou@kanicky.jz.cz
http:/www.kanicky.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

V areálu statku čp. 1 (pozemek ppč. st. 8/1) se při jižní straně dvora nalézá drobná roubená sýpka; byla vyzdvižena z hraněných trámů na vysoké kamenné podezdívce, která kryje sklep a zároveň vyrovnává terén stoupající mírně jižním směrem; srubová konstrukce je opatřena dřevěnou klenbou, na které leží jednoduchý krov složený z krokvic a latí; střešní plášť tvoří dřevěný šindel; ze dvora je špýchar (ze strany severozápadní) přístupný po dřevěném jednoramenném schodišti s podestou, které je zřejmě mladšího původu než samotná stavba; vstup do srubu je vybaven trámkovou zárubní, dveře jsou jednokřídlé, z vnější strany s klasovitě kladeným prkenným bedněním; roubení dosud nese zbytky hliněné omazávky, na jejíž dřívější existenci poukazují také dřevěné špánky vetknuté do trámů; lze předpokládat, že objekt patřící do okruhu roubených sýpek s dřevěnou klenbou, vznikl nejpozději ve 30. letech 19. století (k roku 1838 již existoval), jeho původ ale může být ještě starší (přinejmenším konec druhé poloviny 18. století)

Interiér objektu
Přízemí objektu je jednoprostorové, přízemí od patra odděluje trámový strop; suterén je též jednoprostorový.


Okolí objektu

Roubená sýpkaje součástí selského dvora, v jehož stavební výbavě je několik dalších objektů; zděné obytné stavení leží při severozápadní straně dvora; má obdélný půdorys a sedlovou střechu; rozložitá zděná stodola stojí při východní straně usedlosti; také tato stavba má sedlovou střechu; mezi stavením s navazujícími chlévy a stodolou leží nevelký zděný objekt opatřený sedlovou střechou; statek čp. 1 je situován na parcele ppč. st. 8/1 o celkové výměře 1743 m² (údaj zahrnuje jak půdorysnou výměru jednotlivých objektů, tak samotného dvora, který je stavební parcelou a má tvar lichoběžníku, přičemž katastrem nemovitostí je klasifikován jako „zastavěná plocha a nádvoří“); východně od stodoly leží podlouhlá parcela ppč. 22 (zahrada) klasifikovaná jako „trvalý travní porost“, mající výměru 347 m², která patří ke dvoru čp.1.Historie objektu

Mapa stabilního katastru zaznamenala ve vsi k roku 1838 zhruba čtyři větší selské dvory, několik chalup a rozložitou „nespalnou“ budovu (snad ovčín nebo sýpka) ležící v jihozápadní části obce; větší část objektů ze zdejšího staveního fondu byla stabilním katastrem klasifikována jako tzv. „spalná“, tj. dřevěná; stejně byly charakterizovány také stavby, které ležely po obvodu dvora čp. 1 stojícího na pozemku p.č. 8; severozápadní stranu statku lemoval podlouhlý objekt obdélného půdorysu, k němuž od severozápadu přiléhal nevelký obdélný přístavek (bezpochyby šlo o obytné stavení); v nejvýchodněji položené části stála velká „spalná“ budova, ve které lze rozpoznat stodolu; západně od ní, při jižní straně statku, stabilní katastr zaznamenal drobnou „spalnou“ budovu, v níž lze identifikovat popisovanou sýpku; celek doplňoval další „spalný“ objekt obdélného půdorysu, který byl založen v prostoru mezi stodolou a obytným stavením v období druhé poloviny 19. století a během první třetiny následujícího věku byly všechny dřevěné (resp. „spalné“) stavby ve dvoře až na roubenou sýpku nahrazené zděnými budovami; sýpka ve dvoře čp. 1 vznikla nejpozději ve 30. letech 19. století, vyloučit však nelze ani starší původ, druhou polovinu 18. století nevyjímaje. Další informace
Dvůr čp. 1 v k.ú. Kaničky reprezentuje tradiční selský dvůr ležící v oblasti na rozhraní domažlického a klatovského okresu; také roubená sýpka patří do okruhu drobných dřevěných sýpek v minulosti rozšířených po jižním Plzeňsku, Domažlicku i Klatovsku; jejich výstavba vychází z tradice pozdně středověkého stavitelství, kdy roubené klenby a užívání jednoduchých lehkých krovů opatřených většinou slaměným doškem či dřevěným šindelem bylo rozšířeným jevem a jako věkem prověřená, ryze účelově řešená konstrukce přežila hluboko do 19. století; objekt byl v minulosti z vnější strany opatřen hliněnou omazávkou, chránící stavbu před klimatickými vlivy a zhoubným požárem; omazávka v průběhu druhé a třetí třetiny 20. století postupně zanikla; srubová konstrukce je produktem minulých věků, stávající krytina (dřevěný šindel) může pocházet tradicí již z 19. století, v minulosti však mohl stavbu krýt slaměný došek, třebaže v oblasti Domažlicka je dřevěný šindel krytinou dříve často užívanou.


Fotogalerie
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1
Kaničky – dům čp. 1

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, K. –  WEBEROVÁ, H. Lidová architektura – okres Domažlice. Domažlice 1998

PROCHÁZKA, Z. Domažlicko a Kdyňsko. Historicko – turistický průvodce. Č. 5. Domažlice 1996Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni. Spisový archiv, složka Kaničky čp. 1 (o. Domažlice)

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (Stabilní katastr 1838, Kaničky)

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.