Kokšín zděná sýpka u čp. 18
    Gemauerter Kornspeicher, Kokšín
    brick granary Kokšín
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Švihov
Katastrální území: 764582 Kokšín
Parcelní číslo: st. 4
Číslo popisné: 18

Rejstříkové číslo: 20241/4-3053
Datace: 1896

GPS: 49° 27' 53.72 N  13° 17' 14.59 E

http://www.svihov.cz

Mraček Josef
Kokšín 23, Švihov, 340 12
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

velká zděná třípodlažní sýpka se třemi okenními otvory na podélné nádvorní straně ve druhém nadzemním podlaží, dvakrát dvěma okenními otvory v průčelí umístěnými v prvním a druhém nadzemním podlaží, nad všemi těmito otvory jsou v podstřeší sýpky umístěny osově shodné větrací otvory; ve štítě v průčelí jsou dvě okénka s nikou pro sošku světce uprostřed; pod nimi je v jednoduchém štítku provedeném v omítce vyrytý letopočet 1896; z nádvoří je objekt přístupný dvěma vstupy vedoucími do prostor prvního nadzemního podlaží; hladká fasáda je členěna dvěma jednoduchými římsami, které oddělují první a druhé nadzemní podlaží a podstřeší; na zadní podélné straně sýpky jsou zrcadlově umístěny slepé okenní a větrací otvory k těm skutečným na protější nádvorní straně

Interiér objektu

 Okolí objektu

sýpka stojí na východním konci vsi ve dvoře bývalé velké zemědělské usedlosti vpravo od vjezdu do nádvoří, na jehož levé straně se nachází velké obytné stavení datované v průčelí letopočtem 1912; na obytné stavení navazují v řadě chlévy; vzadu za sýpkou stojí přízemní zděné hospodářské stavení, nádvoří uzavírá velká zděná stodola stojící kolmo k výše uvedeným objektům; vpravo vedle sýpky je zahrada, která pokračuje dále dozadu za stodolou; celá usedlost je ohrazena vysokou kamennou zdíHistorie objektu

v době vzniku map Stabilního katastru, pro Kokšín roku 1837, byla držitelkou této selské usedlosti Marie Babková; na císařském otisku mapy tohoto katastru je obytné stavení vyznačeno červeně (tedy jako nespalné – zděné), sýpka a stodola žlutě (jako spalné – dřevěné); na konci 19. století byl zhotoven dnes nezvěstný model této usedlosti pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze 1895; poprvé byl vystaven na Národopisné výstavce v Klatovech ve dnech 29. 7. – 5. 8. 1894 a poté na výše zmíněné výstavě v Praze; návrh modelu vypracoval Ing. Hugo Schwarzer a podle něj pak zhotovil klatovský tesař Jan Netrval v měřítku 1 : 25; v literatuře k Národopisné výstavě českoslovanské se zachoval popis modelu: „Vrata vedoucí na dvůr byla klenutá, se stříškou, napravo dvířka; v průchodu napravo i nalevo zahrádka; vlevo obytné stavení zděné s došky, pod jedním krovem s chlévem na hovězí a vepřový dobytek a na koně; vedle hnojiště; naproti dřevěný srub velmi pevný; pokračováním srubu jest kolna a chlévy pro hříbata a ovce, dále menší chlívky a kurníky; na konci stojí pumpa; dále jest napříč postavena stodola; na hřebeni všech stavení jest drn; vedle stodoly sklep; za srubem až ke stodole vede zahrada, též vzadu prostírá se velká zahrada“Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

ABC kulturních památek Československa. 1. vydání, Praha: Panorama, 1985. 680 s.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, díl III., Západní Čechy. 1. vydání Praha: Nakladatelství Libri, 2005. 439 s. (s. 164 – 166). ISBN 80-7277-150-7

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 420)

Věstník Národopisné výstavy českoslovanské, ročník II. Praha, 5. 9. 1894, číslo 6, s. 46.

ZEMAN, František – TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. Švihov: Trnka, 1926. 622 s.

Obrazová dokumentace:

Fotodokumentace z roku 1963 (in: Fotoarchiv NPÚ, ú. o. p. Plzeň, negativy 8 503 – 8 505)

Fotografie ing. arch. Jana Pešty z roku 2004 (in: PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, díl III., Západní Čechy. 1. vydání, Praha: Nakladatelství Libri, 2005, s. 165.Zdroje - fondy

Tzv. „císařský otisk“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, inv. č. 3274-1.
   
Tzv. „Indikační skica“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skici, Klatovsko, sign. Klat 184.

Spisy k Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 184.

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.