Břežany usedlost čp. 2
    Bauernhof Břežany No. 2
    farmhouse Břežany No. 2
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Břežany
Katastrální území: 614891 Břežany
Parcelní číslo: st 84
Číslo popisné: 2

Rejstříkové číslo: 16158/4-2782
Datace: první polovina 19. století

GPS: 49° 20´ 54.789´ N  13° 37´ 0.464´´ E

Kontakt:
Jaroslava Heřmanová, ul. Nade Mží
300 00,  Plzeň
www.brezanyii.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Severozápadní část břežanské návsi utváří skupina statků čp. 2, 3 a 4; první z nich reprezentuje menší selský dvůr, v jehož čele stojí nevelké přízemní stavení založené ve štítové orientaci; objekt opatřený sedlovou střechou, na nádvorní straně výrazně přetaženou přes zápraží, je vybaven tzv. polopatrem; od jihozápadu k objektu z nádvorní strany přiléhá sekundárně přistavěná veranda se vstupem od jihovýchodu a velkoformátovým oknem na straně nádvorní; na téže straně v polopatrové části je nákladní otvor; jihovýchodní průčelí je dvouosé, v přízemí s dvoukřídlými okny s poutcem a ventilačkou; v závěru štítu jsou v úrovni půdy dva malé okenní (či lépe řečeno větrací) otvory z hloubky dvora na obytné stavení navazuje někdejší hospodářské křídlo, které je přízemní (bez tzv. polopatra) a kryté sedlovou střechou; již v minulosti adaptovaný objekt získal novodobá velkoformátová okna (celkem tři kusy); v severozápadní části stavby jsou na nádvorní straně vrata; dvůr od severozápadu uzavírá krátké křídlo kolmo navazující na někdejší chlévy; také v tomto případě se jedná o přízemní budovu opatřenou sedlovou střechou, mající na jihovýchodní straně vjezd s vodorovným nadpražím, jako je tomu u zadní části bývalých chlévů současnou podobu budovy získaly ve druhé polovině 19. století a následně v průběhu po roce 1950, kdy byly adaptovany

Interiér objektu

Interiér domu je plochostropýOkolí objektu

Ke stavení přiléhá od jihozápadu nevelký dvůr přibližně obdélného půdorysu, jehož výměra spolu se zastavěnou plochou (pozemek pč.st. 84) činí 526 m²; k  jihovýchodnímu průčelí obytného domu přiléhá z návesní strany malá předzahrádka (pozemek pč. 94/3) o výměře 32 m²; je obklopena drátěným pletivem mezi kovovými sloupky; soklové (částečně též tarasní) zdivo je kamenné; vjezd do dvora z návsi uzavírají plechová vrata.Historie objektu

Stabilní katastr zachytil v místech dnešního čp. 2 podlouhlou stavbu úzkého obdélného půdorysu, která byla klasifikována jako tzv. „nespalná“; od jihovýchodu k návesnímu průčelí přiléhala nevelká předzahrádka; další travnatá plocha navazovala na stavbu od severozápadu; zřejmě až ve druhé  polovině 19. století, popř. po roce 1900 k objektu od jihozápadu (v části přiléhající k severozápadnímu průčelí) přilehla přístavba stodůlky (na dosud platných katastrálních mapách není zanesena, jde tedy patrně do katastru oficiálně nezanesenou budovu); stavba byla adaptována jak ve druhé polovině 19. století, tak v období druhé  poloviny 20. století; v letech po roce 1950 k nádvorní jihozápadní straně obytné části byla přistavěna novodobá veranda.Další informace

V roce 1964 byl dvůr zapsán do seznamu kulturních památek; usedlost je součástí vesnické památkové zóny Břežany, která byla prohlášena vyhláškou MK ČR v roce 1995; obytné stavení hmotou a tradičně řešeným průčelím dotváří neopakovatelný kolorit severozápadní části břežanské návsi.Fotogalerie
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2
Břežany – dům čp. 2

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, K. – KAREL, T. Vesnické památkové rezervace a zóny, Krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. Plzeň 2004

PEŠTA, J. Encyklopedie českých vesnic. Díl III. Západní Čechy. Praha 2005

 

 Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek. Okres Klatovy

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (Stabilní katastr 1838, Břežany/Bržežan)

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.