Břežany usedlost čp. 3
    Bauernhof Břežany No. 3
    farmhouse Břežany No. 3
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Břežany
Katastrální území: 614891 Břežany
Parcelní číslo: st. 83
Číslo popisné: 3

Rejstříkové číslo: 46303/4-2783
Datace: kolem roku 1850

GPS: 49° 20´ 55.445´ N  13° 37´ 0.483´´ E

Kontakt:
Božena Krásná, Kapitána Jaroše
300 00,  Plzeň
www.brezanyii.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Selský dvůr čp. 3 leží na severozápadní straně břežanské návsi v prostoru mezi usedlostmi čp. 1 a 4; statku zcela právem dominuje rozložité obytné stavení vyzdvižené na obdélném půdoryse v tzv. štítové orientaci; střecha je sedlová; střešní krytinu tvoří velkoformátové vlnité desky; do návsi se dům obrací průčelím završeným štítem barokizujícího typu s konvex-konkávně vykrajovanými boky; korunní římsa je profilovaná, vnější obvod štítu lemuje jednoduše profilovaná římsa, v ploše nad okénky do půdy byla vytažena taktéž profilovaná kordonová římsa; v přízemní části je štít dvouosý; okna jsou obdélná, s poutcem a ventilačkou; v podstřešní části štítu jsou dva malé okenní otvory, v jeho závěru je malá nika; jihozápadní (nádvorní) strana domu je čtyřosá, s oknem do světnice, vstupem do síně s vodorovným nadpražím a dvoukřídlými dveřmi a dále dvojicí oken od západu na průčelí stavení navazuje zděná klenutá brána vybavená konvex-konkávně klenutým zděným štítovým nástavcem a s vjezdem sklenutým stlačeným obloukem; vrata jsou dřevěná, dvoukřídlá, bedněná svisle kladenými prkny od severu na obytnou část navazuje křídlo někdejších chlévů; nádvorní strana objektu stejné šíře jako je tomu u obytného stavení, je trojosá, se vstupem v kamenném ostění a dvojicí menších okenních otvorů přibližně čtvercového tvaru; stavba byla v minulosti patrně o něco delší; také nad chlévy je vyzdvižena sedlová střecha, která plynule navazuje na střechu nad obytnou částí; střešní plášť je identický s krytinou nad přední částí stavby, pouze v poslední třetině je střecha opatřena keramickou taškou bobrovkou severní (resp. severozápadní) část dvora ohraničuje stodola s kolnou; stodola byla založena na obdélném půdoryse, podélnou osou ve směru jihozápad-severovýchod; střecha je sedlová, střešní krytina tašková; zdivo je kamenné, omítané; v nádvorní (jihovýchodní) straně jsou zřízeny dva vjezdy krytými dvoukřídlými prkennými vraty; z nádvorní strany přiléhá ke stěně stodoly přízemní přístavba kolny, která byla založena na obdélném půdorysu; střecha je pultová, krytá keramickou taškou bobrovkou; vstup do přístavby je ze severovýchodní strany otvorem s vodorovným nadpražím; při jihozápadní straně dvora je umístěna volně stojící zděná kolna; byla založena na kratším obdélném půdorysu a je vyzděna z lomového kamene; střecha je sedlová, střešní krytina tašková; na straně do dvora jsou dvoukřídlá vrata; štít nad vraty je bedněn svisle kladenými prkny z návesní strany k domu, který vznikl zřejmě až před polovinou 19. století, přiléhá předzahrádka lichoběžníkového půdorysu, lemovaná zdobně řešeným zděným plotem se sloupky a šachovnicovými poli, založeným na zděné omítané podezdívce

Interiér objektu

Mimořádné památkové kvality domu spočívají také v řešení interiéru, ve kterém lze spatřit jak klenutou síň, tak i místnost s valenou klenbou; přední světnice je zastropená plackou založenou do přizedních pasů; plackové klenby jsou užité také v dalších částech domu; chlévy za domem jsou v interiéru zastropené trojicí polí tzv. pruské klenby s přizedními pasy.Okolí objektu

Plocha dvora, který se rozprostírá mezi stodolou na severozápadě a západní stranou domu s navazujícími chlévy, činí spolu s pozemkem pod objekty 1527 m²; k jižnímu průčelí domu přiléhá malá předzahrádka o výměře 43 m²; od severozápadu na stodolu navazuje nevelká zahrada mající rozlohu 507 m²; další zahrada patřící ke dvoru čp. 3 leží při jižní části západní strany usedlosti, má výměru 349 m².Historie objektu

Stabilní katastr zachytil k roku 1838 na parcele č. 83 volně stojící objekt nevelkého obdélného půdorysu situovaného podélnou osou přibližně v ose severozápad-jihovýchod; objekt klasifikovaný jako tzv. „nespalný“ ležel při severovýchodní straně pozemku stranou od návsi; jiná stavba se na pozemku pč. 83 ke sklonku 30. let 19. století nenacházela; v porovnání současné situace s mapou stabilního katastru lze předpokládat, že dům vznikl nejdříve po roce 1838, nejpozději pak v 50. až 60. letech 19. století; asi ze 60. let téhož století jsou chlévy, stodola s kolnou pocházejí nejpozději z poslední třetiny 19. století; dvůr čp. 3 dnes stojící na pč.st. 83 se po roce 1838 rozšířil východním, resp. severovýchodním směrem do prostoru dvora ležícího k roku 1838 na pč. 82, v jehož jihovýchodní části ležel „nespalný“ objekt (zřejmě dům čp. 4).Další informace

Statek čp. 3 je chráněn zákonem o památkové péči již od počátku 60. let 20. století; od roku 1995 je součástí vesnické památkové zóny Břežany; obytné stavení patří k předním stavbám svého druhu nejen na Horažďovicku, neboť si i přes dílčí adaptaci uchoval vysokou vypovídací schopnost. Fotogalerie
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3
Břežany – dům čp. 3

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, K. – KAREL, T. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. Plzeň 2004.

PEŠTA, J. Encyklopedie českých vesnic. Díl III. Západní Čechy. Praha 2005.Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek. Okres Klatovy

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (Stabilní katastr 1838, Břežany/Bržežan)

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.