Dobršín usedlost čp. 17
    Bauernhof Dobršín No. 17
    farmhouse Dobršín No. 17
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Dobršín
Katastrální území: 759635 Dobršín
Parcelní číslo:
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 23527/4-3395
Datace: kolem roku 1850

GPS: 49°15´ 41.318´´ N  13° 33´ 41.971´ E

Kontakt:
Jan Adamec, Albrechtice 43
342 01,  Sušice
www.dobrsin.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Budova založená na půdoryse krátkého obdélníka s mírným sešikmením na straně východní (resp. severovýchodní) je dosud částečně roubená a opatřená tzv. „kožichem“; průjezd s vjezdem do dvora z jižní návesní strany leží při východní straně; je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou (přetaženou přes obytnou část), při jižním štítu s malou polovalbou, na straně severní s valbou; střešní plášť je taškový (pálená bobrovka); krov je hambalkový; objekt má mohutný zděný komín; návesní průčelí je členěné trojicí oken a vraty s vodorovným překladem, která uzavírají vstup do průjezdu; okna jsou dvojitá, dvoukřídlá, dělená do tabulek; vrata jsou dřevěná, dvoukřídlá; ve štítu (dřevěný, omítaný) jsou v úrovni podkroví obdélná dvířka kryjící podávací (nákladní) otvor; v závěru štítu jsou dva drobné větrací průduchy ve tvaru kasulových oken; západní strana obrácená do dvora čp. 16 je nečleněná; pod obytnými místnostmi je kamenný, valeně klenutý sklep k obytné části přiléhá od severu (ze dvora) mladší z cihel vystavěný přístavek hospodářského původu (chlévce), jehož interiér je zaklenut valeně s nestyčnými lunetami za obytným stavením stojí ve dvoře nevelký hospodářský objekt; má obdélný půdorys a sedlovou střechu

Interiér objektu

Dispozice interiéru domu je dvoutraktová, s velkou obytnou místností shora uzavřenou trámovým stropem s prkeným překládaným záklopem; jde o hodnotnou historickou konstrukci, která umocňuje nesporné památkové hodnoty objektu.Okolí objektu

Od severu ke stavbě přiléhá velmi malý dvorek, na straně jižní (návesní) dům sousedí s velmi malou předzahrádkou; zastavěná plocha a nádvoří činí u čp. 17 na ppč. st. 18 celkem 280 m².Historie objektu

Část severní strany východní poloviny dobršínské návsi zaujímá dvůr čp. 17; stavení téhož statku vzniklo v jihovýchodní části usedlosti čp. 16 patrně v souvislosti s dělením majetku původně velkého dvora čp. 16; tuto situaci zaznamenala již mapa stabilního katastru k roku 1838; stavba vznikla patrně již ve druhé polovině 18. století, o něco mladší původ (před rokem 1838) však nelze vyloučit (na starší původ /barokní/ však poukazuje číslování domů, které zde proběhlo patrně již v tereziánských dobách); stabilní katastr zachytil v jihovýchodní koutové části dvora ppč. 17 (čp.16) „nespalné“ stavení ležící na parcele č. 18; v objektu lze identifikovat dosud existující dům čp. 17; v období druhé poloviny 19. století se dům čp. 17 formálně vyčlenil ze dvora čp. 16 (ppč. st. 17) a zároveň zde vznikl nevelký zděný hospodářský objekt, který patřil k čp. 17 (vznikl severovýchodně od domu čp. 17); v této podobě dvůr čp. 17 (či lépe řečeno chalupnická usedlost) vstoupil do 20., resp. 21. století.Další informace

Stavení náleží k hodnotným částem architektonického fondu obce, jejíž jádro (resp. převažující část) je chráněna od roku 1995 jako vesnická památková rezervace; objekt je výrazně pohledově exponován a spolupodílí se na celkovém vzhledu dobršínské návsi; vykazuje nesporné památkové a architektonické kvality a proto také je jmenovitě památkově chráněn a zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.Fotogalerie
Dobršín – dům čp. 17
Dobršín – dům čp. 17
Dobršín – dům čp. 17
Dobršín – dům čp. 17

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, K. – KAREL, T. Vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. Plzeň 2004.

MENCL, V. Lidová architektura v Československu. Praha 1980.

PEŠTA, J. Encyklopedie českých vesnic. Západní Čechy. Díl III. Praha 2005.

VAJDIŠ, J. Dobršín. Stavebně-historický průzkum. Nepublikovaný strojopis. SÚRPMO, Praha, 1977.Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (Stabilní katastr 1838, Dobršín/Dobrschin)

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.