Břežany usedlost čp. 33
    Bauernhof Břežany No. 33
    farmhouse Břežany No. 33
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Břežany
Katastrální území: 614891 Břežany
Parcelní číslo: st. 27
Číslo popisné: 33

Rejstříkové číslo: 44185/4-4323
Datace: kolem roku 1800

GPS: N 49° 20´ 48.11 N  E 13° 37´ 2. 07 E

Kontakt:
Obec Břežany, Břežany 126
341 01,  Horažďovice
Telefon: +420 376595365
ou@brezany.jz.cz
www.brezany.cz

Šolcová Jana
Břežany
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

dvůr čp. 33 leží v jižní části návsi, poblíž křižovatky cest vycházejících z návsi západním (k rybníkům Zbuzovec a Šípov) a jihozápadním směrem (na Smrkovec), při jižní straně silnice vedoucí na Smrkovec; výměra dvora čp. 33 na st. ppč. 27 (špýcharový dům, stavba při severní straně usedlosti, navazující dvůr) činí 590 m²; při východní straně dvora čp. 33 (pozemek st. ppč. 27) leží přízemní budova kamenného domu s polopatrem a navazující patrovou sýpkou; je vysazena na obdélném půdoryse, podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod; stavba má sedlovou střechu krytou taškovou krytinou; na nádvorní (západní) straně je střecha mírně přetažená; má trojdílnou dispozici tzv. špýcharového typu, tzn. kromě světnice v přední části a síně s blokem černé kuchyně ve střední části obsahuje též špýchar s komorou v zadní části; objekt se obrací světnicí směrem do zahrady (k jihu) dvojicí okenních otvorů obdélného tvaru; v závěru téhož štítu je dvojice drobných okének; nádvorní (západní) strana má jeden okenní otvor; do síně se vstupuje z nádvoří (ze západní strany) otvorem s vodorovným nadpražím; zhruba nad vstupem do stavby je v polopatrové části prolomen otvor pro vstup na půdu prostým dřevěným žebříkovým schodištěm, osazeným vně stavby (ze dvora); severní průčelí sýpky je v úrovni podstřešní části štítu členěné dvojicí štěrbinových otvorů, na nádvorní (západní) straně téže části stavby byl zřízen jeden štěrbinový průduch; v ploše severního průčelí (v závěru štítu) stavby byla založena nehluboká nika s odsazenou půlkruhovou archivoltou; z návsi (od severu) na sýpku navazuje drobný sklípek, který je zděný z lomového kamene a krytý sedlovou střechou s taškovou krytinou; v severním průčelí je zřízen nevelký okenní otvor, v závěru štítu byl prolomen drobný větrací průduch; sklípek je zastropen valenou klenbou a přístupný ze spodní komory (z přízemí sýpky, tj. komory) dlouhou šikmo založenou šíjí

Interiér objektu

světnice stavení má omítnutý strop s fabiónem a kruhovým štukovým zrcadlem uprostřed, síň ve střední části domu je sklenuta plackou založenou do pasů; černá kuchyně je vybavena plochou valenou klenbou, která plynule přechází do širokého zděného komína; sýpka má mezi přízemím a patrem trámový strop; sýpkové patro je z komory v přízemí přístupné vnitřním schodištěm; podhled patra tvoří hambalková konstrukce dochovaného dřevohliněného tepelně-izolačního a protipožárního lepenceOkolí objektu
severozápadně od domu čp. 33 (při severní straně dvora) leží objekt obdélného půdorysu, vysazený ve vztahu k sousední cestě v tzv. okapové orientaci; má sedlovou střechu opatřenou vláknocementovou šablonou; jde o chlévy a navazující kolnu; stavba je z nádvorní (jižní) strany patrová, se sýpkovou částí v patře; v přízemí jsou dva obdélné vstupy s vodorovným nadpražím a dva menší obdélné ležaté okenní otvory, více k západu je stěna prolomena vjezdem do kolny či vozovny; v patře jsou dva větší nákladní otvory a 8 dvojic malých štěrbinových větracích otvorů (případně mohly sloužit jako holubník, pokud tento byl zřízen v půdě objektu); západně od domu se nachází novostavba rodinného domu čp. 126, který vznikl v místech, resp. v těsném sousedství někdejší stodoly, která od západu uzavírala usedlost čp. 33; stavení čp. 33 sousedí s dvorem, který je svažitý, travnatý; při jižní straně dvora stojí malý zděný přízemní objekt hospodářského charakteru, krytý sedlovou střechou s taškovou krytinou; ze západní strany k budově přiléhá drobný objekt krytý pultovou střechou se spádem k jihu


Historie objektu
indikační skica mapy stabilního katastru zaznamenala k roku 1838 dvůr čp. 33 již dotvořený, složený ze tří staveb, z nichž jedna ležela na západě, druhá na severu a třetí na východě; zatímco stavby na západě a na východě ležely ve vztahu k návsi v tzv. štítové orientaci, objekt situovaný při severní straně byl vysazen v orientaci tzv. okapové; všechny tři stavby svírající nevelký dvůr obdélného půdorysu, směrem k jihu otevřeného, byly klasifikovány stabilním katastrem  jako tzv. „nespalné“; k objektu, který ležel na severu, přiléhala od východu malá zahrádka; od jihu na celý dvůr navazovala zahrada ppč. 10, dvůr a zahradu obklopovala ze západní a jižní strany travnatá plocha ppč. 938; v objektu, který ležel na východní straně dvora, lze identifikovat dosud existující dům špýcharového typu; stavba situovaná na západě v pozdějším období zanikla a přestavěn, popř. nahrazen novostavbou byl i objekt ležící při severní straně statku; k přestavbě severní stavby (chlévy, kolna) došlo v průběhu 2. poloviny 19. století, nejpozději pak v období 1. třetiny následujícího věku; stavba ležící na západě (stodola) zanikla nejpozději ve 2. polovině 20. století, bezpochyby v souvislosti s výstavbou nového rodinného domu čp. 126, který je majetkově spojen s čp. 33 (jde o novostavbu z cca 70. – 80. let 20. století); dvůr naproti tomu doplnila drobná novostavba vyzdvižená při jižní straně, blíže k východní straně; objekt vznikl nejpozději kolem roku 1930, může ale mít i mladší původ; nejpozději v období 2. poloviny 19. století (spíše kolem roku 1860) přilehl k objektu špýcharu (leží v severní části nejvýchodněji položené stavby) drobný sklípek; samotný špýcharový dům může být produktem ještě 2. poloviny 18. století, o něco starší původ ale nelze vyloučit; dům byl do výsledné podoby přestavěn kolem poloviny 19. století, jak to dokládá např. placková klenba v síni


Další informace

další historické sýpky se v Břežanech dochovaly ve dvorech čp. 14, 15, 30 41, 42 a 48; v některých případech byly objekty již sekundárně upraveny; objekty špýcharového typu lze na Horažďovicku a Sušicku spatřit v několika dalších obcích, např. v Dobršíně; ojediněle se dochovaly také na Chodsku, např. v Draženově nebo Újezdě; břežanský dům čp. 33 si uchoval vysoký stupeň vypovídací hodnoty; architektonické řešení zadního dílu stavby, kde je v přízemí komora a v patře sýpka, klade budovu mezi pomyslné relikty středověkého stavitelství, tedy do doby, kdy ještě neexistovaly světnice a místo nich byly dymné jizby s vysokým stropem, mnohdy završeným roubenou klenbou; v takovém případě dymná jizba obvykle dosahovala svojí výškou úrovně koruny zdiva sýpkového patra; špýcharový dům čp. 33 je součástí historického jádra vsi, které je od roku 1995 plošně památkově chráněné vyhláškou MK ČR jako vesnická památková zónaFotogalerie
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33
Břežany usedlost čp. 33

Zdroje - literatura, prameny

Pešta, J., Encyklopedie českých vesnic. Díl III. Západní Čechy. Praha 2005, s. 49

Voděra, S., Škabrada, J., Jihočeská lidová architektura. České Budějovice 1986, s. 62

 

Foud, K., Karel, T., Vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. Plzeň 2004

Mencl, V., Lidová architektura v Československu. Praha 1980

Pešta, J., Encyklopedie českých vesnic. Západní Čechy. Díl III. Praha 2005, s. 48 – 50.


 Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy, obec Břežany, evidenční list nemovité kulturní památky, špýcharový dům čp. 33

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (stabilní katastr 1838, Břežany)

- www.seznam.cz – Nahlížení do katastru nemovitostí

- www.seznam.cz – Mapy.cz

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.