Břežany usedlost čp. 50
    Bauernhof Břežany No. 50
    farmhouse Břežany No. 50
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Břežany
Katastrální území: 614891 Břežany
Parcelní číslo: st. 87, po
Číslo popisné: 50

Rejstříkové číslo: 39863/4-2787
Datace: závěr druhé poloviny 18. století

GPS: N 49° 20´ 54.13 N  E 13° 36´ 59.95 E

Kontakt:
Obec Břežany
341 01,  Horažďovice
Telefon: +420 376595365
ou@brezany.jz.cz
www.brezany.cz

Šedivá Pavla
Břežany
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

selský dvůr čp. 50 byl založen na severozápadní straně břežanské návsi ve svažitém terénu, který zde spadá přibližně od západu k východu; v čele statku (v nejnižším bodě areálu) leží obytné stavení, na které od severozápadu navazují bývalé chlévy; dvůr od severozápadu uzavírá stodola, která je ze všech staveb dvora posazena nejvýše; plocha dvora činí včetně zastavěné části 1 523 m²; obytné stavení bylo vysazeno na obdélném půdoryse v jihovýchodní části usedlosti, ve vztahu k návsi v tzv. štítové orientaci; je přízemní, kryté sedlovou střechou; návesní (jihovýchodní) štít má barokní tvar s konvex-konkávním vykrojením, s nevelkými křídly po stranách; návesní průčelí je jak v přízemí, tak ve štítu dvouosé; okenní otvory jsou v přízemí obdélné, na výšku; výplně stavebních otvorů jsou novodobé, vyhotovené z plastových profilů; ve štítu jsou dvě malá drobná okénka přisvětlující půdní prostor; nádvorní jihozápadní strana je trojosá, se vstupem do bývalé síně (má obdélný tvar a vodorovné nadpraží) a dvojicí oken po stranách (již v 80. letech 20. století zde byla osazena velkoformátová trojdílná okna); také tato okna jsou novodobá; vlevo od vstupu do síně ze dvora je v ploše fasády malý okenní otvor; fasáda je hladká, štuková; chlévy leží v ose za obytným stavením; jsou přízemní s tzv. polopatrem, založené na obdélném půdoryse, s podélnou osou situovanou v ose západosevernězápadní – východojižně východní; střecha je sedlová, střešní krytina tašková; interiér objektu, který již v minulosti ztratil prvotní funkci, byl adaptován; novodobé úpravy stavby se promítly i do jejího vzhledu; získala nové velkoformátové okenní otvory i vjezd; osazena byla také nová velkoformátová okna, plastová vrata atd.; část budovy si podržela hospodářsko-technický charakter (přibližně západní polovina), další díl (přibližně východní polovina) byla adaptována k bydlení a dispozičně propojena s původním stavením; při vstupu do stavby z jižní (resp. jihozápadní) strany byla sekundárně přistavěna otevřená veranda (v mezidobí 1984 – 1989); stodola leží při západní straně dvora; je menšího obdélného půdorysu (zastavěná plocha je přibližně stejně velká jako půdorys obytného stavení), s podélnou osou situovanou v ose severovýchodní – jihozápadní; má sedlovou střechu; střešní plášť je taškový (taška cementová z období cca 30. let 20. století); konstrukce stavby je rámová; stěny stodoly jsou celoplošně bedněné svisle kladenými prkny; obdobně jsou bedněná vrata stodoly; podezdívka je vyzděná z lomového kamene; předzahrádka: při návesním průčelí stavení ve východní části statku byla založena nevelká předzahrádka; má z kamene zděnou podezdívku vyrovnávající mírně svažitý terén; sloupky oplocení jsou kovové, výplně tvoří dřevěné svisle kladené plaňky z prken; vrata a vrátka uzavírající vstup a vjezd do dvora z návsi (z východní strany) jsou novodobé, založené mezi kovovými sloupky, s výplněmi ze svisle kladených prken

Interiér objektu
interiér obytného stavení byl opakovaně adaptován; stropy jsou omítané

Okolí objektu
z východní strany statek sousedí s návesním prostorem, ze strany severní se statkem čp. 2 a ze strany jižní s dvorem čp. 49; jak usedlost čp. 2, tak statek čp. 49 má v zadní části velkou stodolu; humna za dvorem čp. 50 byla v období 2. poloviny 20. století zastavěna novodobými zemědělskými objekty zdejšího jednotného zemědělského družstva, jehož areál zabírá větší část severozápadní strany intravilánu vsi (mimo rozsah středověké návsi)


Historie objektu
indikační skica stabilního katastru zaznamenala k roku 1838 dvůr čp. 50 již plně dotvořený, s tzv. „nespalnou“ stavbou podlouhlého obdélného půdorysu v místech současného domu a chlévů; k východnímu průčelí stavby přiléhala nevelká předzahrádka, západněji položenou část dvora vyplňovala zahrada č. parcely poz. 95, v jejíž západní části stál nevelký „nespalný“ objekt č. parcely poz. 86, který ležel částečně mimo půdorysnou stopu současné stodoly; zatímco dosud existující stavení a navazující bývalé chlévy lze ztotožnit se situací zaznamenanou již stabilním katastrem z období konce 30. let 19. století, stodola zachycená stejným mapovým podkladem později zanikla a byla nahrazena novostavbou, která vznikla nejpozději před rokem 1900; k adaptaci chlévů, které vznikly nejpozději kolem roku 1800, došlo v průběhu 2. poloviny 20. století, kdy objekt ztratil svoji prvotní funkci; k modernizaci obytného stavení (např. nová neslohová okna) došlo ve stejném čase (po roce 1950); prozatím poslední stavební úpravy domu proběhly v období kolem roku 2000; ve stejném období prošlo úpravou i oplocení předzahrádky


Další informace

usedlost leží v prostoru středověkého jádra vsi, které bylo v roce 1995 prohlášené vyhláškou MK ČR za vesnickou památkovou zónu; je součástí návesního prostoru, jehož parter v prvé řadě určuje skupina selských dvorů čp. 1, 2, 3 a 4; stavení čp. 50 navazuje na předmětné statky od jihu; štíty domů mají vesměs barokní tvary s konvex-konkávním vyklenutím, které i přes dílčí adaptace utvářejí neopakovatelný kolorit obceFotogalerie
Usedlost čp. 50 v Břežanech
Usedlost čp. 50 v Břežanech

Zdroje - literatura, prameny

Foud, K., Karel, T., Vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. Plzeň 2004, s. 42 - 45

Mencl, V., Lidová architektura v Československu. Praha 1980

Pešta, J., Encyklopedie českých vesnic. Západní Čechy. Díl III. Praha 2005, s. 48 - 50Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy, obec   Břežany, evidenční list nemovité kulturní památky, usedlost čp. 50

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (stabilní katastr 1838, Břežany)

- www.seznam.cz - Nahlížení do katastru nemovitostí

- www.seznam.cz – Mapy.cz

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.