Olšany zemědělská usedlost Olšany E 37, bývalé čp. 5
    Bauernhof Olšany No. 5
    farmhouse Olšany No. 5
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Olšany
Katastrální území: 678236 Olšany u Kvášňovic
Parcelní číslo: st. 10, po
Číslo popisné: E37/čp.5

Rejstříkové číslo: 24946/4-3198
Datace: 1857

GPS: N 49° 24' 03.64 N  E 13° 37' 38.38 E

Telefon: +420 376595309
ou@olsany.jz.cz
www.olsany-obec.eu

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

hodnotný příklad lidového domu s prvky střídmého tvarosloví selského baroka; tato strohost i v projevech selského baroka je pro tuto oblast typická stejně tak i dispozice a skladba objektů je pro oblast tradiční; areál usedlosti tvoří rozložité obytné stavení s plynule navazující užší budovou chlévů na západní straně dvora; naproti přes dvůr stojí stáje (konírna), původně snad špýchar; dvůr uzavírá stodola; areál vymezuje ohradní zeď s klenutou branou; zděné obytné stavení na širokém obdélném půdorysu se obrací štítem k návsi; budova je přízemní se sedlovou střechou krytou bobrovkami; jižní průčelí se třemi okenními osami v přízemí vrcholí barokizujícím štítem s volutovými křídly a segmentovým nástavcem; štít přesahuje hřeben střechy; do štítu na půdu prolomena dvě nedělená malá okénka lemovaná šambránou s okrajovými výžlabky; štít od přízemí opticky oddělen jednoduchou římsou krytou bobrovkami; stejně i segmentový nástavec posazen na jednoduše profilovanou římsu; v jeho vrcholu plastický latinský kříž; obdélná špaletová dvoukřídlá okna s horní ventilačkou jsou mělce zapuštěna do líce fasády přízemí; pod okny mohutné žulové parapetní římsy; jinak je štít hladce omítnut a obílen; nádvorní průčelí má pouze jednu okenní a jednu dveřní osu a malé obdélné okénko napravo ode dveří; síň je situovaná napříč domem; z ní se nalevo vstupuje do obytné světnice s dvojicí oken do návsi a jedním oknem do dvora; světnice zastropena plackovou klenbou se středovým štukovým zrcadlem; uprostřed zrcadla maltézský kříž; místnost za světnicí sloužila nejspíše jako komora; ze vstupní síně napravo vstup do sousedního výminku situovaného v jižní části chlévů; v zadní části síně žulová nádržka původně na vodu tzv. kamenka v čele s rytou datací 1810 a dřevěné schodiště na půdu; navazující zděné chlévy na užším obdélném půdorysu mají sedlovou střechu krytou eternitovými šablonami; jejich jižní část měla obytnou funkci, původně snad výměnek či čeledník zbývající větší část již sloužila jako chlévy přístupné dvěma vstupy se třemi malými větracími okénky; obytná část chlévů zklenuta plackovou klenbou do přízedních pasů; okno široké šestidílné; chlévy zaklenuty plackovými klenbami do pasů tzv. pruská klenba; prostoru u zadní stěny žulové žlaby; mohutná zděná stodola s dvojicí širokých vjezdů se segmentovými záklenky uzavírá severní stranu dvora je orientovaná kolmo k obytnému stavení s chlévy; má sedlovou střechu krytou bobrovkami; nádvorní průčelí hladce omítnuté pouze korunní římsa zvýrazněna profilací; mezi vjezdy úzký a vysoký větrací otvor; zadní kamenná stěna stodoly téměř bez omítek; ve stodole sklípek; konírna situovaná proti domu má sedlovou střechu krytou bobrovkami; jedná se o mladší budovu zděnou z velkých opracovaných žulových kvádrů; jižní štítové průčelí do návsi s trojúhelným štítem hladce omítnuto; fasádu přízemí člení lizénový rám a v přízemí jedno na ležato obdélné okno se segmentovým záklenkem v šambráně; okraj štítu orámován páskou, do něho prolomena dvojice obdélných okének v šambráně na společné podokenní římse; mezi okny vystupující letopočet 1936; v nádvorním průčelí čtyři osy a vstup do podkroví; ve druhé ose zprava obdélný vstup s nadsvětlíkem, ostění žulové; napravo od vstupu jedno, nalevo dvě větší na výšku obdélná okna s kamennými ostěními; interiéry opatřeny tradičně cihelnými segmentovými klenbami do traverz; do dvora lze vjet z návsi mohutnou branou bez branky pro pěší, to je vyřešeno vrátky v levém křídle netradičních plechových vrat; stejně byla branka řešena i u původních vrat dřevěných; vodorovná koruna vysokého zdiva brány je kryta bobrovkami; vjezd klenutý; omítky hladké bílené; sokl hrubý šedý; nižší úsek ohrazení navazuje na bránu v krátkém úseku východním směrem; plůtek z překládaných cihel, navazující vlevo u předzahrádky byl nahrazen plaňkovým plotem na podezdívce z hrubých žulových kvádrů

Interiér objektu

vzhledem k většímu počtu popisovaných objektů bylo přehlednější interiéry popsat výše v popisu 

 Okolí objektu

usedlost situována na návsi, ve středu návsi kaple s křížemFotogalerie
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech
Usedlost čp. 5 v Olšanech

Zdroje - fondy

 

Fotoarchiv NPÚ, Plzeň, 2005, dg

ZEMANOVÁ A., DRNCOVÁ L. Evidenční listy Ústřední seznam kulturních památek ČR NPÚ 2007

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 http://archivnimapy.cuzk.cz/

1. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) http://archivnimapy.cuzk.cz/

2. vojenské mapování 1844/5 http://archivnimapy.cuzk.cz/

3. vojenské mapování 1879 http://archivnimapy.cuzk.cz/

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.