Hořejší Těšov usedlost čp. 11
    Bauernhof Hořejší Těšov
    farmhouse Hořejší Těšov
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Hartmanice
Katastrální území: 637297 Hořejší Těšov
Parcelní číslo: st. 18/2
Číslo popisné: 11

Datace: závěr druhé poloviny 18. století

GPS: 49º 10´ 59 N  13º 25´ 53 E

Riedlová Anna
Zbynice 42, Hrádek, Zbynice, 34201
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

ve vsi stojí několik horských stavení šumavského typu; domy se vyznačují širokým obdélným půdorysem; domy jsou trojdílné většinou komorového typu; obytná část je vždy rozdělena na dva trakty, čelní větší trakt vždy zaujímá světnice, zadní menší sloužil jako komora nebo jako výměnek; na obytnou část navazuje střední díl se vstupní síní a s odděleným prostorem bývalé černé kuchyně; ve třetím dílu umístěna komora s navazující chlévní částí, na kterou v některých případech navazuje ještě nevelká stodola; vše vždy pod jedinou sedlovou střechou buď s polovalbami, nebo bez ní; často s částečným bočním přesahem přes zápraží nebo předsíň; střechy některých domů mnohdy nesly v čele hřebenu sanktusník se zvonkem; čelní svisle bedněné štíty předstupují ve většině případů před štítovou stěnu přízemí; světnice je tradičně roubená, druhý trakt bývá též roubený nebo zděný dům čp. 11 se od ostatních domů ve vsi typologicky neliší; stojí na návsi, do které se obrací štítem; dům stojí ve svažitém terénu; zadní zděná část domu se tudíž noří do svahu; čelní dvoutraktová obytná část je kompletně srubová; nádvorní a štítová stěna srubu je v tzv. v kožichu; to znamená, že stěny jsou opatřeny hliněnými omítkami – tzv. mazanicí; zadní stěna má vyplněné pouze spáry a je jako celý dům obílena; z vnějšku není jasné, zda je roubená i síň, a kde se v nádvorní stěně nachází nároží srubu, neboť nevyčnívají žádná zhlaví; srub srouben z hraněných trámů; nároží štítu a boční stěny vázáno na rybinu s přesahujícími zhlavími poslední trojice srubnic ve stěnách; obě zadní nároží mají přesahující zhlaví po celé své výšce; do boků vyčnívají zhlaví třech stropních trámů; světnice se do návsi otevírá dvojicí obdélných dvoukřídlých oken, třetí okenní osu tvoří okno do místnosti v druhém traktu; vnitřní okenní křídla dělená na tři tabulky, vnější mladší nedělená; další dvě identická okna osvětlují světnici z boku; mírně předsazený štít je svisle bedněný s krycími lištami přes spáry; ze štítu trčící konce pozednic a vaznic krovu jsou kryty vyřezávanými prkny; do štítu prolomena dvojice jednokřídlých šestidílných oken; nad nimi ještě dva malé obdélné zasklené světlíky; pod obytnou částí se nachází sklep, který se ve štítu projevuje dvojicí větracích otvorů; bývalý prostor černé kuchyně je osvětlen dvojicí oken; dům zastřešen sedlovou střechou s jedním vikýřem nad hospodářskou částí; střecha je kryta eternitovými šablonami; krov je dle určitých vnějších znaků vaznicové soustavy; střecha na přízemí nasazena asymetricky, svým bočním přesahem kryje zápraží areál usedlosti na rozdíl od ostatních objektů ve vsi ještě doplňuje zděná stodola; stodola má sedlovou střechu krytou eternitem; ta stojí napříč svahu v zadní části dvora; další drobné bedněné hospodářské stavení stojí v čele usedlosti naproti domu; má pultovou střechu krytou lepenkou; usedlost oplocena pletivem

Okolí objektu

usedlost čp. 11 stojí na svažité návsi, před domem stojí litinový křížek na žulovém podstavci

 Historie objektu

v mapě 1. vojenského mapování z let 1764 – 1768 je v obci zakresleno několik mohutných volně stojících usedlostí a pravděpodobně velký uzavřený čtyřboký panský hospodářský dvůr; žádný objekt nelze s usedlostí čp. 11 ztotožnit; v mapě císařských povinných otisků Stabilního katastru z roku 1837 je již usedlost zanesena; dům je vybarven celý žlutě stejně jako objekt starší stodoly stojící dál od domu než stodola současná; navíc se k návsi obrací štítem; další budova, ovšem miniaturní, je ještě zakreslena naproti chlévní části domu; je označena jako nespalná; zajímavé je zakreslení objektu patně dnešní stodoly a objektu na místě výše uvedených budov v čele dvora; objekty jsou červeně vyšrafovány; patrně v té době ještě nestály; s přihlédnutím ke všem dosud známým poznatkům lze datum založení domu klást maximálně ke konci 18. století    

 Fotogalerie 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.