Starý Klíčov usedlost čp. 80
    Bauernhof Starý Klíčov
    farmhouse Starý Klíčov
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Mrákov
Katastrální území: 666238 Klíčov u Mrákova
Parcelní číslo: st. 39
Číslo popisné: 80

Datace: první polovina 19. století

GPS: 49° 23´ 59.336´ N  12° 57´ 33.237´ E

http://www.mrakov.cz

Selnerová Anna
Starý Klíčov 73, Starý Klíčov
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

v těsném sousedství návesní kaple se nachází nevelká chalupnická usedlost čp. 80 s unikátně dochovaným obytným stavením, dodnes stojícím ve srubových konstrukcích; předpokládá se, že dům vznikl nejpozději v období 1. poloviny 19. století (k roku 1838 již prokazatelně existoval); byl založen na obdélném půdoryse, ve vztahu k návsi v tzv. štítové orientaci; jeho dispozice je trojdílná, v čele se světnicí a světničkou; střední díl obsahuje síň a blok někdejší černé kuchyně; střecha stavby je sedlová, s přesahem na zápražní i protilehlé okapové straně; výrazně je přetažena také ve štítovém průčelí obráceném ke stodole, kde je podstřešní část štítu navíc prolomena pavláčkou, částečně krytou prkenným bedněním; střecha je zde opatřena polovalbou; obvodová stěna tamtéž je vybavena pouze jedním otvorem s novodobým trojdílným oknem; jak při nárožích, tak všude tam, kde je roubení stěn vzájemně provázané, jsou horní trámy přetaženy přes obvodové zdivo; čela hraněných trámů užitých ve stavbě a vytažených přes líc stěn jsou bohatě profilována; stropy obytných prostor jsou povalové; návesní průčelí je trojosé, s dvojitými dvoukřídlými okny, v závěru téhož štítu je jedno okno; podélná nádvorní strana je taktéž trojosá, uprostřed s dveřmi do síně; zadní část domu je hospodářská; strana protilehlá je vybavena pouze dvojicí nestejně velkých neslohových oken; podstřešní část návesního štítu i samotná střecha domu je pokryta vláknocementovými šablonami, které bezpochyby nahradily původní šindel v hloubce dvora, kolmo na obytné stavení, stojí stodola, založená na obdélném půdoryse a vybavená sedlovou střechou s keramickou taškovou krytinou; z větší části je již zděná z cihel; z boku k ní přiléhá drobná pilířová kůlna s pultovou střechou překrytou taškou bobrovkou; v obou případech již jde o stavby pozdního založení, období 1. třetiny 20. století nelze vyloučit; svojí hmotou i specifickým významem vhodně dotvářejí charakter usedlosti

Interiér objektu

interiér objektu je plochostropý, stropy jsou trámové s povalem; zděný je blok s někdejší černou kuchyní nalézající se uprostřed stavby; i přes dílčí adaptace si budova uvnitř uchovala řadu uměleckořemeslných prvků lidové povahy a právem je proto považována za jeden z nejlépe dochovaných dokladů vývoje roubeného domu na Chodsku, resp. v dané části podhůří Českého lesaOkolí objektu

v prostoru rozlehlé návsi (severně od čp. 80) s vnitřní zástavbou stojí zděná kaple sv. Václava vročená do roku 1863; objekt má obdélný půdorys a trojboký závěr; před kaplí stojí pamětní kříž; historický stavební fond lokality je relativně chudý, neboť většina starších objektů již byla adaptována nebo nahrazena novostavbami; o to více vyniká stupeň zachování domu čp. 80; zástavba, která ho obklopuje, si většinou uchovala tradiční hmotu, tvar a sklon střech i založení ve vztahu ke komunikaci, z větší části ale byly již jejich fasády modernizovány včetně výplní okenních a dveřních otvorůHistorie objektu

vnitřní prostor návsi byl zastavěn několika menšími chalupami, většinou tzv. spalnými; součástí uvedené kolekce staveb byl i objekt čp. 80 ležící na parcelním čísle 39; nacházel se v jižní polovině návesního prostoru, měl kratší obdélný půdorys založený podélnou osou ve směru jihozápad – severovýchod; při jeho severovýchodním rohu k objektu přiléhal od jihovýchodu krátký přístavek; celá stavba byla císařskými komisary klasifikována k roku 1838 jako tzv. spalná; k objektu náležel malý dvorek, který na stavbu navazoval od jihu; severně od stavby se nalézal kříž, v jehož sousedství vyrostla později návesní kaple; od jihu dům čp. 80 sousedil se zhruba stejně velkou spalnou chalupou ležící na pozemku pč. 40; v období 2. poloviny 19. století až 1. třetiny následujícího věku vyrostly v prostoru dvora čp. 80 hospodářské objekty, dodnes ležící v severní části areáluFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – WEBEROVÁ, Helena. Lidová architektura, okres Domažlice. [1. vydání] Plzeň: Okresní úřad Domažlice, 1998. 88 s.

PROCHÁZKA, Z. Domažlicko a Kdyňsko. Historicko – turistický průvodce č. 5. Domažlice 1996.

 Zdroje - fondy

Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Domažlice, složka Starý Klíčov

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, složka Starý Klíčov (1838) 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.