Hradešice dům če. 3
    Haus Hradešice
    cottage Hradešice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Hradešice
Katastrální území: 647420 Hradešice
Parcelní číslo: 38/1
Číslo popisné: 3

Rejstříkové číslo: 15276/4-2971
Datace: první polovina 19. století

GPS: 49° 19´ 23. 130 N  13° 35´ 44.805´ E

Kontakt:
Obec Hradešice
www.hradesice.cz

Rabová Rabová
Strakonice
Ryba Ladislav
Hradešice
Vilím Petr
Praha
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

V jihozápadní koutové části hradešické návsi se nachází někdejší selský dvůr , nyní če. 3 a čp. 47 v jeho čele stojí přízemní zděné obytné stavení (če.3) vyzdvižené na obdélném půdoryse v tzv. štítové orientaci; objekt je opatřen tzv. polopatrem a sedlovou střechou; střešní krytina je tašková; severovýchodní (návesní) průčelí je jak v přízemí, tak v podstřešní části dvouosé; v přízemí jsou dvojitá dvoukřídlá nedělená okna, v závěru štítu okenní otvory do půdy kryjí dřevěné žaluzie; nádvorní (jihovýchodní) průčelí je v části obytné dvouosé, s oknem v obytné části a vstupem do síně ze zápraží; dveře jsou již novodobé; v polopatrové části je na téže straně prolomen nákladní otvor; z někdejší výzdoby fasád se dochovalo především řešení členění návesního průčelí; štít lemuje římsa, v jeho závěru je obdélná nika sklenutá polokruhem a čabraka od západu (resp. jihozápadu) k obytné části přiléhá někdejší hospodářský trakt s chlévy a stodolou, vyzdvižený na obdélném půdoryse a krytý sedlovou střechou; střecha je sedlová, střešní krytina tašková; hřeben střechy nad bývalými chlévy je oproti úrovni hřebene střechy domu položena níže; nádvorní (jihovýchodní) strana je trojosá, s jedním novodobým oknem, dveřmi a dřevěnými vraty dvůr od západu uzavírá rozložitá stodola, která byla v jihovýchodní části druhotně částečně adaptována k obytným účelům (dnes čp. 47); objekt byl založen na obdélném půdoryse podélnou osou ve směru severozápad-jihovýchod; střecha je sedlová

Interiér objektu
Obytná část objektu, která již prošla adaptací, je plochostropá.


Okolí objektu
Součástí če. 3 je kromě obytného stavení také nevelký dvůr přibližně trojúhelného půdorysu mající spolu se zastavěnou plochou výměru 593 m²; od jihozápadu přiléhá k če.3 někdejší stodola usedlosti čp. 47, která byla částečně adaptována k bydlení; k objektu přiléhá nevelký pozemek, který spolu se zastavěnou plochou má rozlohu 514 m²; k čp. 47 patří zahrada ppč. 23/1 ležící jižně od objektu; má rozlohu 741 m².


Historie objektu

Stabilní katastr zachytil na parcele č. 38 (někdejší dvůr čp. 47) v místech dnešního domu če.3 podlouhlou „nespalnou“ stavbu založenou podélnou osou ve směru jihozápad-severovýchod; východně od objektu ležela v čele statku menší „nespalná“ budova situovaná ve vztahu k návsi v tzv. štítové orientaci; stodola k roku 1838 ještě neexistovala; v období po roce 1850 byla vystavěna stodola, která statek uzavřela od jihozápadu; v období druhé poloviny 20. století byl statek sekundárně rozdělen na dvě části – východněji položený dvůr če.3 (zahrnuje obytné stavení a chlévy bývalého dvora čp. 47) a čp. 47 (bývalá stodola dvora čp. 47) situovaná na jihozápadě.Další informace

V období druhé poloviny 20. století byla původní usedlost čp. 47 na ppč. st. 38 rozdělena na ppč. st 38/1 a ppč. st. 38/2; východněji položená část s obytným stavením a chlévy zůstala na ppč. 38/1 a získala če.3, býv. stodola, která v jihovýchodní části byla adaptována k bydlení, získala parcelní čísto st. 38/2 a podržela si čp. 47 stavení je hodnotné svojí tradiční hmotou a uspořádáním a také zajímavě řešenou fasádou, nesoucí znaky tzv. lidového klasicismu první poloviny 19. století, kdy dům pravděpodobně vznikl (k roku 1838 již existoval a byl klasifikován stabilním katastrem jako tzv. „nespalný“).Fotogalerie
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3
Hradešice – dům če. 3

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, K. -  KAREL, T. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. Plzeň 2004.

PEŠTA, J. Encyklopedie českých vesnic. Díl III. Západní Čechy. Praha 2005.Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy, obec Hradešice

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (Stabilní katastr 1838, Hradešice)

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.