Jindřichovice poloroubená obytná chalupa če. 1 (dříve čp. 17)
    Fachwerkwohnhaus, Jindřichovice
    timbered cottage Jindřichovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Kolinec
Katastrální území: 691046 Jindřichovice u Malonic
Parcelní číslo: st. 22
Číslo popisné: če. 1 (dří

Rejstříkové číslo: 22553/4-3013
Datace: kolem roku 1800

GPS: 49° 17´ 54.724´ N  13° 23´ 41.964´ E

http://www.kolinec.cz

MUDr. Varmuža Roman
Pražská 862, Dobřichovice
Varmužová Vlasta
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

poloroubená přízemní obytná chalupa byla postavena na obdélném půdorysu; jedná se o stavení trojdílné dispozice komorového typu; roubené i zděné konstrukce byly vystavěny na poměrně vysokém soklu z kamenného zdiva; roubení v prostoru vstupní síně a světnice je tvořeno oblými kmeny opracovanými jen v místě sesazení, jež v pohledově pravém nároží vytvářejí v horní i dolní části mohutná zhlaví; zděné jsou pak komora, blok černé kuchyně a světnička; roubená část byla původně v tzv. kožichu, nebo byla bílena; v nedávném období byly tyto nánosy odstraněny a dřevní hmota trámů ošetřena netradičně hnědým nátěrem a spáry mezi trámy obíleny ve štítu jsou tři okenní osy, v podélné čelní stěně pak ode dveří vpravo dvě a ode dveří vlevo jedna okenní osa; okna jsou shodně obdélná, špaletová, dvoukřídlá, šestitabulková; v obdélném vstupu, ke kterému se přichází z úrovně terénu po několika schodech, jsou zasazeny jednokřídlé dveře chalupu kryje sedlová střecha s polovalbovým zakončením nad světnicí; na střešní plášť byly použity dva druhy střešní krytiny: pohledově levou část střechy pokrývají keramické tašky falcovky, pravou polovinu pak eternit; obě lomenice jsou zakryty bedněním z překládaných prken

Okolí objektu

součástí bývalé usedlosti byla nyní rozpadlá stavba stodoly, která navazovala v závěru dvora kolmo na zmíněnou obytnou chalupu; jednalo se o objekt se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami postavený na obdélném půdorysu
naproti chalupě, paralelně s ní, je další hospodářský objekt s chlévy pro dobytek; celý je vyzděn ze sbíraného kamene; lze do něj vstoupit dvěma obdélnými vchody; jeho sedlovou střechu chrání střešní plášť z eternitových šablon; k pohledově levému štítu přisedá drobná stavba s pultovou stříškou, která chrání vchod do sklepa
pozemek celé usedlosti byl oplocen zdmi vyzděnými ze sbíraného kamene; při vstupu do usedlosti se nacházejí vratové sloupky taktéž vyzděné z kamene, s mohutnou žulovou překladovou deskou v koruněFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
MENCL, Václav doc. Dr. Ing. Arch. Lidová architektura v Československu. [1. vydání] Praha: Academia, 1980.

KOLEKTIV. Západočeská Vlastivěda – národopis. [1. vydání] Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990. 372 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.