Loučim roubená obytná chalupa čp. 3
    Fachwerkwohnhaus, Loučim
    timbered cottage Loučim
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Loučim
Katastrální území: 686972 Loučim
Parcelní číslo: st. 56
Číslo popisné: 3

Rejstříkové číslo: 38868/4-2134
Datace: první polovina 19. století

GPS: 49° 22´ 1.71´´ N  13° 6´ 42.919´´ E

http://www.loucim.cz

Kolaříková Anna
Rýzmberská 557, Kdyně, 34506
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

objektu jedná se o částečně roubený dům trojdílné dispozice chlévního typu; předpokládá se, že objekt může pocházet nejpozději z 1. třetiny až poloviny 19. století; jeho archaický vzhled podtrhuje existence krovu s hřebenovou vaznicí a vysoká sedlová střecha opatřená při štítu polovalbou; střešní krytina, která nahradila starší dřevěný šindel, je novodobá, vláknocementová; podstřešní část štítového průčelí je bedněná svisle kladenými prkny, ve kterých jsou vyříznuty větrací otvory; v rozměrné světnici s navazující světničkou se dochoval povalový strop se středním hraněným trámem; stěny světnice o relativně malé světlé výšce jsou dodnes roubené; štítové průčelí je opatřené trojicí oken, na straně nádvorní je ve stěně světnice další drobný okenní otvor; okna jsou dvojitá, dvoukřídlá, neslohová; ve střední části stavení se nalézá blok někdejší černé kuchyně, zděný z lomového kamene; již v minulosti prostor prodělal adaptační zásahy; v síni klenuté stlačenou valenou klenbou byl zřízen vstup do chlévů, což je jeden z typických znaků pro domy chlévního typu; ze síně vede žebříkové schodiště na půdy; zděná hospodářská část stavby je zastropena segmentovými klenbičkami založenými do válcovaných profilů; podobným typem stropu je dnes vybavena také kuchyně, kde v minulosti jistě byl průlezný komín; prostor osvětluje z čela malé okno; stavbu v zadní části uzavírá stodolová část, která je s předešlými díly ukryta pod jednou střechou; objekt patří svým řešením k ojedinělým budovám, které obohacují typologický rejstřík památek lidového stavitelství v oblasti ležící na rozhraní domažlického a klatovského okresu; její památkové kvality jsou natolik významné, že je již od roku 1963 zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek; technický stav domu je bohužel řadu let značně problematický a proto lze jen doufat, že se v dohledné době tato situace změní ve prospěch jeho záchrany a zachování

Interiér objektu

stavba si uchovala celou řadu historických konstrukcí, mezi které patří např. stropy; podlahy jsou z větší části poškozené, totéž pak je možné říci o vnitřních dveřích, jsou-li dochovány vůbec; okna užitá ve stavbě jsou novějšího typu; stav interiéru je velmi zanedbaný a vyžaduje okamžitou obnovu, na druhou stranu není výrazněji ovlivněn staršími adaptačními zásahyOkolí objektu

svažitou, ze čtyř stran uzavřenou náves obdélného tvaru dodnes lemuje několik vesměs menších selských usedlostí a chalup; zástavba historického jádra je v převažující míře přízemní nebo polopatrová, s domy založenými ve štítové i okapové orientaci; dominantou obce je gotický kostel Narození Panny Marie (ležící jihozápadně od čp. 3), význačná stavba středověkého původu opatřená rozměrnou věží; vznikl v 1. polovině 14. století; interiér lodi je zastropen pozoruhodnou křížovou klenbou vynášenou mohutným válcovým pilířem; bez zajímavosti není ani sousední budova fary, která je nejpozději barokního původu; v prostoru před kostelem se nachází socha sv. Jana Nepomuckého; okolní objekty jsou jak staršího původu (většinou 2. polovina 19. století), tak jde i o stavby novodobé; u mnoha z nich je možné sledovat různé adaptační zásahy prováděné s větším či menším úspěchem z hlediska zachování jejich původního (resp. historizujícího) vzhledu; zaslouženou pozornost též poutá zástavba ležící na severní straně návsi, kde se v minulosti nalézal někdejší vrchnostenský dvůrHistorie objektu

objekt čp. 3 ležel na pozemku ppč. 58 a byl klasifikován jako tzv. spalný; obdobně byla řazena také okolní zástavba; k čp. 3 patřil nevelký dvůr ležící jižně od stavby, k východnímu průčelí přiléhala malá předzahrádkaFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – WEBEROVÁ, Helena. Lidová architektura, okres Domažlice. [1. vydání] Plzeň: Okresní úřad Domažlice, 1998. 88 s.

PROCHÁZKA, Z. Domažlicko a Kdyňsko. Historicko – turistický průvodce č. 5. Domažlice 1996.

 Zdroje - fondy

Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek. Okres Domažlice

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, složka Loučim (1838) 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.