Lučice roubená obytná chalupa čp. 2
    Fachwerkwohnhaus Lučice
    timbered cottage Lučice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chudenice
Katastrální území: 654621 Lučice u Chudenic
Parcelní číslo: st. 14/1
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 20881/4-4153
Datace: 1556

GPS: 49° 27´ 4.581´´ N  13° 9´ 46.219´´ E

http://www.chudenice.info.cz

Ing. Krofta Jiří
Zelený Pruh 1608, Praha 4, 14700
Ing. Krofta Karel
Lva Tolstého 3014, Žatec, 438 11
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

památkovému fondu obce, která je od roku 1996 součástí Krajinné památkové zóny Chudenicko, právem vévodí obytné stavení usedlosti čp. 2; nenápadně vyhlížející přízemní roubený dům trojdílné dispozice komorového typu, vystavěný na severní straně dvora, v sobě ukrývá pozůstatky někdejší dýmné jizby, kterou v pozdějším období nahradila pokročilejší světnice; jizba se nalézá v přední části stavby, která je z čela osvětlována dvojicí oken; na existenci prastarého typu domu, který má svůj původ již v dobách pozdního středověku, poukazuje kromě jiného také tzv. dýmný otvor, v odborné literatuře zvaný též „Rauchfenster“; dodnes ho může zvídavý pozorovatel nalézt již zaslepený v průčelní stěně objektu v ose mezi okny, má důkladnou tesařskou trámovou zárubeň; původní okenní otvory ve štítu byly oproti současným menší a ležely níže než okna stávající; jinou unikátní konstrukcí středověkého původu, kterou si dům uchoval, je dřevěný sedlový portálek užitý v podkroví, které v minulosti sloužilo jako sýpka; portálek je vybaven jednokřídlými dveřmi s dobovým, pozdně gotickým kovaným zámkem; nejen obvodové zdi, ale i některé vnitřní stěny jsou dodnes roubené; podstřešní část štítu je bedněná svisle kladenými prkny; strop světnice je povalový, suterén je zaklenut valenou kamennou klenbou; interiér domu byl již v minulosti opakovaně adaptován a dílčích změn doznal i v průběhu prozatím posledních oprav; sekundárního původu je také veranda přiléhající k domu z nádvorní strany či ryze novodobá krytina, poněkud nekorespondující s památkovými kvalitami budovy; mimořádné stáří stavby, v oblasti celého Plzeňského kraje naprosto ojedinělé, doložil provedený dendrochronologický průzkum, který její vznik klade do období kolem roku 1556; jde tak o jednu z nejstarších budov svého druhu v celé České republice, zcela právem je objekt památkově chráněn

Interiér objektu

interiér stavby prodělal v průběhu věků celou řadu změn; od dýmné jizby přešla chalupa až ke světnici, která sama byla upravována; prozatím poslední stavební zásahy se realizovaly v 90. letech 20. století; budova si uchovala mnohé stavební konstrukce ještě středověkého původu, především pak srubové stěny s dýmným otvorem nebo dřevěný sedlový portálek vybavený dveřmi s gotickým zámkemOkolí objektu

součástí lučické usedlosti čp. 2 také jsou volně stojící chlévy situované ve dvoře proti obytnému stavení, stavba zděná z lomového kamene má sedlovou střechu s polovalbou, krytou taškou bobrovkou; interiér budovy je zastropen třemi poli plackových kleneb; přestože dvůr svými rozměry představuje spíše prototyp menší usedlosti, je pro kopcovitou krajinu Chudenicka typickým zástupcem hospodářství provozovaných zdejším selským stavem; okolní zástavba je z větší části přízemní, v některých případech se jedná o domy s polopatrem; stojí v tradičních hmotách a spolu s okolní krajinou dotvářejí svébytný charakter sídlaHistorie objektu

dvůr čp. 2 ležel k roku 1838 na parcele pozemkového čísla 14; v čele statku, na jeho severní straně, ležel v místech dnešního obytného stavení nespalný objekt obdélného půdorysu, podélnou osou situovaný ve směru západ – východ; jižně od něho se při západní straně dvora nacházel jiný nespalný objekt vyzdvižený na půdoryse písmene L, situovaný ve vztahu k silnici v tzv. okapové orientaci; jižní stranu statku ohraničoval spalný objekt, založený na obdélném půdoryse podélnou osou ve směru západ – východ; od východu ke dvoru čp. 2 přiléhal jiný statek, který byl založen na pozemku pč. 15; byl složen ze tří staveb, dvou spalných a jednoho zděného objektu, který od východu bezprostředně navazoval na dům dvora čp. 2; pouze teoreticky se lze domnívat, že jde o původně jednu velkou usedlost, která byla sekundárně rozdělena na dvě přibližně stejně velké části, s obytnými objekty na severu; přestože dům čp. 2 je prokazatelně roubený, byl císařskými komisary klasifikován jako objekt nespalný, tedy zděný; jde o zajímavý, ne však ojedinělý příklad hodnocení objektu nikoliv podle stavebního materiálu, ale vzhledu obvodového pláště; lze se proto domnívat, že k roku 1838 byl dům již omítnutý a v této podobě setrval až do 80. let 20. století, kdy byl po objevu dymného otvoru zbaven vnějších omítek      Další informace
lokalita součástí Krajinné památkové zóny Chudenicko

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

VAŘEKA, Josef – BENEDIKT, Jan – ŠKABRADA, Jiří. Lidová architektura Klatovska. [1. vydání] Praha: Okresní muzeum a galerie v Klatovech, 1990. 58 s.

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš. Lidová architektura. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. [1. vydání] Klatovy: Plzeňský kraj a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 2004. 200 s.

Pešta, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Díl III. Západní Čechy. 1. vydání, Praha: Libri, 2005. 439 s. ISBN 80-7277-150-7

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby. Architektura českého venkova. 1. vydání, Praha: Argo, 1999. 248 s.


Zdroje - fondy

Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, složka Lučice (1838) 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.