Maleč roubená obytná chalupa če. 2
    Fachwerkwohnhaus, Maleč
    timbered cottage Maleč
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Strašín
Katastrální území: 690597 Maleč
Parcelní číslo: st. 34
Číslo popisné: če.2

Datace: kolem roku 1800

GPS: 49° 10´ 30.024´ N  13° 40´ 30.845´ E

Fiedler Jiří
Podolské nábřeží 24/17, Praha 4;14000
Fiedlerová Ivana
Mošnova 1339/8a, Praha – Smíchov,15000
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

objekt se nachází mimo jádro obce na jejím severním okraji; roubená chalupa stojí ve svahu v okapové orientaci k silnici Strašín – Maleč; chalupu doplňuje samostatně stojící malá stodola s chlévem pod jednou střechou, též v okapové orientaci; mezi stodolou a chalupou stojí drobné torzo starší zděné hospodářské budovy (patrně chlév); nalevo od chalupy stojí bedněný dřevník jedná se o trojdílný dvoutraktový dům komorového typu se šesti prostory; vchod do domu je přístupný po kryté rampě, která tvoří zápraží; rampa ke vstupu z jedné strany šikmo stoupá, z druhé strany je přístupná po schodech; schodiště je dvoudílné o celkovém počtu pěti schodů; před vchodem do domu se rampa rozšiřuje, protože v sobě v tomto nejvyšším místě skrývá malý prostor, který byl prvotně využíván patrně jako chlívek; celá rampa je vyskládána z kamene, kromě cihlové segmentové klenby ve chlívku; starší vstup do chlívku s rovným překladem byl dříve uzavírán svlakovými prkennými dvířky; nedávno byl vstup opatřen segmentovou klenbičkou; velké placáky tvoří dlažbu zápraží; v podstřeší průčelí domu, v jeho pravé části, umístěn holubník; komín nově vyzděn z cihel bez omítky; jeho ústí kryto plechovou stříškou; chalupa není moc vhodně umístěna vůči světovým stranám, což je dáno především terénem, neboť celá jihozápadní stěna je pod terénem svahu; takže okna bylo nutné umístit na severozápad, severovýchod a na jihovýchod, ze kterých též mnoho slunce díky svahu do interiéru nevstoupí; sedlová střecha je asymetricky posazena na přízemí; svým bočním přesahem kryje zápraží; starší šindelová krytina, ložená na tesaných latích, přelaťována a překryta eternitovými šablonami; pokud lze soudit z vyčnívající dvojice trámů ve štítech, je použit již krov vaznicového systému; štíty jsou svisle bedněné, levý z palubek, pravý z prken s krycími lištami; v pravém štítu se nachází dveře do půdního prostoru; další dva plechové vylezáky se nachází v zadní ploše střechy; zadní okraj střechy sahá téměř až na úroveň okolního terénu; což býval ve výše položených oblastech častý jev; umístění ve svahu umožňovalo snadný přístup do podkroví; bývaly zde proto zřizovány vikýře nebo jinak řešené vstupy, popř. i vjezdy pro ukládání především sena, ale i jiných komodit; popřípadě se zde dalo ukládat nářadí, drobné sezónní stroje a zařízení převážná část domu byla roubená; nároží jsou vázána rybinovými spoji s přesahujícími zhlavími v horních i dolních partiích; samozřejmě blok černé kuchyně, zadní stěna, vnější stěna síně a vysoká podezdívka srubu byla vyzděna (patrně vše z kamene); podezdívka nahozena a obílena; roubeno je z částečně přitesaných kmenů; přitesány jsou pouze plochy ložné; užší části kmenů patrně ponechány bez úpravy; hraněny ze všech stran jsou pouze přesahující zhlaví a samozřejmě konce srubnic pro rybinové vazby; spáry mezi kmeny vymazány a obíleny, roubení ošetřováno tmavými nátěry; v současné době vyhnilé části roubené hmoty vyzděny a na vyzdívku našroubovány krajiny jako kulisa; průčelí domu je osově symetrické; po obou stranách vstupní síně, která tvoří příčnou osu budovy, jsou situovány téměř identické světnice; za každou z nich se ve druhém traktu nacházejí komory; stropy povalové; jednotlivé kuláče povalů byly ze tří stran přitesány; ze shora obliny povalu tradičně omazány ohnivzdornou hliněnou mazanicí; každou světnici na stejných místech osvětluje čtveřice obdélných oken, dvě ze štítu a dvě z průčelí; ještě v nedávné minulosti osvětlovala pravou světnici pouze tři okna, dvě v průčelí a jen levé ve štítu; okna jsou dvojitá dvoukřídlá čtyřdílná; horní tabulky čtvercové, spodní logicky obdélné; rám oken tvoří truhlík bez obložek; truhlík do roubení musel být probyt neboť ho nekotví ani obložky, které nelze použít bez přitesání oblin; v současnosti byly nové truhlíky ukotveny a dotěsněny montážní pěnou; roubení kolem oken postrádající rám ostění musí být navzájem sčepováno nejspíše dřevěnými kolíky; náročnější zpevnění srubu jediným čepem průchozím celou stěnou lze vzhledem k hrubé a neumělé úpravě srubu téměř vyloučit; komory osvětluje vždy jedno okno ze štítu; jiná možnost ani nebyla možná, neboť zadní zeď je celá pod terénem; okna jsou menšího formátu než do světnic, jsou téměř čtvercová, dělená na čtyři stejné tabulky; okno v pravé komoře je dvojité jednokřídlé, uvnitř špalety osazena mříž; okno v levé komoře jednoduché podobného formátu i dělení, mříž osazena vně; všechna okna jsou mladšího data, všechny panty zadlabávané lisované; okno v levé komoře plastové; do síně se vstupuje recentními dvoukřídlými svlakovými dveřmi; v minulosti byly dveře též dvoukřídlé svlakové, ovšem s tím rozdílem, že byla svislá prkna kryta lištami; tesařské pravoúhlé ostění, s klasickými bočními přesahy v horních rozích, nezvykle, ale umně sesazeno přeplátováním na pokos; navíc ozdobeno na vnitřní hraně fasetou; tato úprava budí dojem přítomnosti obložek; nad překladem nechybí malý čtvercoví větrací a osvětlovací otvor; vnější stěna síně vyzděna, což u téměř celoroubeného domu nebývá zvykem; přede dveřmi trčí spod střechy dvě latě s otvory a kolíkem na konci; v otvorech a za kolíky bývaly ukotveny tyčoviny pro sušení prádla, apod. mladší stodůlka s jedním mlatem, pernou napravo a chlévem nalevo je vyzděna z kamene, štíty zděny na cihlu; zadní stěnou je ponořena stejně jako chalupa do svahu; střecha sedlová krytá eternitem; vrata stodoly posuvná po kolejničkách; do chléva prolomeno z čela obdélné okno na ležato a nade dveřmi tradičně malý větrací otvor; ke štítu chléva přizděn suchý záchod s pultovou stříškou;

Okolí objektu
objekt se nachází mimo jádro obce na jejím severním okraji při silnici do Strašína, nalevo od domu dochován starý úvoz, kterým se k domu v minulosti scházelo z původní komunikace

Historie objektu

v mapách 1. vojenského mapování není ještě objekt zanesen; v císařských povinných otiscích Stabilního katastru z roku 1837 je již chalupa zakreslena a označena jako spalná; z této mapy je také patrné, že cesta vedla původně ze vsi úvozem mezi usedlostí E 05 (dříve čp. 8) a čp. 9 po svahu nad chalupou; k objektu se dalo sejít odbočkou dodnes dochovaným úvozem; u jihozápadní stěny je navíc zakreslena malá čtvercová přístavba označená též jako spalná; vzhledem k umístění do svahu by se mohlo jednat o sklep; dnes dosedá svah až k jihozápadní zdi a zmíněná přestavba není patrná; objekt lze datovat k přelomu 18. a 19. stoletíDalší informace

soukromý

 

 

 

 

 Fotogalerie 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.