Podzámčí roubená obytná chalupa čp. 1
    Fachwerkwohnhaus, Podzámčí
    timbered cottage Podzámčí
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Kdyně
Katastrální území: 609960 Podzámčí
Parcelní číslo: st. 177
Číslo popisné: 1

Rejstříkové číslo: 32640/4-2040
Datace: první polovina 19. století

GPS: 49° 24´ 26.31´´ N  13° 2´ 11.399´´ E

http://www.kdyne.cz

Havlová Jana
Brnířov 80, Kdyně
Marie Havlová Marie
Nádraží 660, Kdyně
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

objekt byl vystavěn na obdélném půdoryse, ve vztahu k cestě v tzv. štítové orientaci; je přízemní, krytý sedlovou střechou s polovalbou, při štítové a zápražní straně s přesahem; má trojdílnou dispozici, v přední části tradičně členěnou na světnici a komoru; stěny obytné části jsou roubené v kožichu; ve střední části domu se nachází blok někdejší černé kuchyně; objekt si uchoval široký průlezný komín; podstřešní část průčelního štítu je bedněná prkny, která kryjí pavláčku; přízemí hlavního průčelí je trojosé, ze strany nádvorní světnici osvětluje další dvojice oken; ze zápraží vybaveného perónem, který vyrovnává svažitý terén, vede vstup do síně; okna na straně protilehlé jsou jak novodobá, tak staršího původu; k obytnému dílu přiléhá hospodářská část s chlévy; v hloubce dvora stojí na obdélném půdoryse rozměrná stodola krytá sedlovou střechou; předpokládá se, že dům mohl být vybudován ještě v závěru 18. století, nejpozději pak v 1. polovině následujícího věku; dvůr je již od 60. let 20. století veden Ústředním seznamem kulturních památek

Interiér objektu

objekt si uchoval v dílčích částech historické stropní konstrukce, z doby výstavby objektu i let, kdy byl stavebně upravován, pochází jeho dispoziční řešení; výplně okenních a dveřních otvorů jsou jak ryze novodobé, tak staršího (historizujícího) původuOkolí objektu

usedlost čp. 1 leží při cestě vedoucí od Kdyně do návsi; v centru nevelké návsi stojí zděná novorománská kaple vročená do počátku 20. století; zástavba vsi se skládá většinou z historických budov, v některých případech dosud stojících ve srubových konstrukcích; jinou pozoruhodnou stavbou v obci je dům čp. 2; i v tomto případě má stavení dvoutraktovou světnici; východně od přibližně trojúhelné návsi leží domy čp. 7 a 8; jsou přízemní a ve vztahu k cestě leží v okapové orientaci; světnice chalupy čp. 7 je dosud roubená v kožichu; také sousední dům čp. 8 má roubenou omítanou dvoutraktovou obytnou část; ve srubových konstrukcích zde dále stojí domy čp. 13, 14, 17 a 18; přestože jde o lokalitu velmi pozdního původu, dochovaný soubor lidových staveb je v mnoha směrech ojedinělý a spolu s okolní krajinou vytváří působivé předpolí romanticky laděné zříceniny blízkého hradu   Historie objektu

dům čp. 1 byl císařskými komisary klasifikován jako tzv. spalný; k roku 1838 ležel oproti dnešku na kratším obdélném půdoryse; v hloubce dvora s pozemkovým číslem 177 stál jiný spalný (dřevěný) objekt; měl obdélný půdorys, podélnou osou založený ve směru sever – jih; samotný dům byl vyzdvižen ve vztahu k cestě v tzv. štítové orientaci; ke dvoru pravděpodobně patřila také zahrada s pč. 1855 a snad i pozemek ppč. 1856, který byl situován severně od domu; lze předpokládat, že přední část domu (dodnes roubená) pochází nejpozději z období 1. třetiny 19. století (k roku 1838 již existovala); v období 2. poloviny 19. století pravděpodobně došlo k rozšíření objektu západním směrem (do hloubky dvora) o dostavbu zděných chlévů; zřejmě až v letech 1. třetiny 20. století vznikl nový, volně stojící zděný hospodářský objekt, dnes situovaný na severní straně dvora    Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – WEBEROVÁ, Helena. Lidová architektura, okres Domažlice. [1. vydání] Plzeň: Okresní úřad Domažlice, 1998. 88 s.

PROCHÁZKA, Z. Domažlicko a Kdyňsko. Historicko – turistický průvodce č. 5. Domažlice 1996.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Díl III. Západní Čechy. 1. vydání, Praha: Libri, 2005. 439 s. ISBN 80-7277-150-7

 Zdroje - fondy

Národní památkový ústav. Ústřední seznam kulturních památek. Okres Domažlice

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, složka Kdyně/Podzámčí (1838) 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.