Albrechtice roubená obytná chalupa čp. 40
Fachwerkwohnhaus Albrechtice
timbered cottage Albrechtice

V jednom společném traktu dvoupodlažní obytná část a stodola usedlosti o celkové délce 1790 cm a šíři štítu 960 cm při pravé straně místní komunikace vedoucí z obce dále k zemědělskému objektu v krajině, obě části mají samostatnou střechu; do chlévní části vstup s bedněnými dvířky ve vysoké kamenné podezdívce v okapové straně při komunikaci; sokl objektu vyzděn z režného sbíraného kamene do obytné přízemní části se vstupuje z opačné, zahradní části; přední světnice a síň roubená (roubení bez omazávky, povrchové ošetření trámů zvětralé, vymazávky mezi trámy bílené), přístěnek zděný; ve vstupní části ...    více>>

Balkovy původně roubená obytná chalupa čp. 2
Ursprüngliches Fachwerkwohnhaus, Balkovy
originally timbered cottage Balkovy

na obdélnou chalupu o dvou osách (hřebeny střech nejsou v ose) navazuje v pravém úhlu poněkud vyšší stodola s taškovou krytinou; sedlová střecha obytného domu na vysazených trámech s náročněji tesařsky opracovaným zhlavím má v průčelí polovalbové zakončení; v průčelí a na straně do dvora předsazená střecha kryje zápraží; střechu s pultovými vikýři kryje ložený šindelový střešní plášť; štítová lomenice se dvěma okny tvořena šindelem; přední, původně roubená část zděná, zadní, původně hospodářský trakt zděný z ...    více>>

Bezpravovice roubená obytná chalupa čp. 17
Fachwerkwohnhaus, Bezpravovice
timbered cottage Bezpravovice

trojdílná chalupa protáhlého obdélného tvaru; omítnutá roubená konstrukce (v kožichu) posazena na vysoký kamenný sokl; černá kuchyně včetně klenby a komína vyzděna ze sbíraného kamene; krov na kobylu; nad zápražím a v průčelí předsazená sedlová střecha, nesena ozdobně upravovanými trámy, střecha pokryta eternitem; lomenice v průčelí pobita svisle kladenými širokými nesámovanými prkny, dvě okenní osy; v celé šíři štítové stěny rizalitně vystupuje sklep, přikrytý pultovou stříškou; objekt částečně podsklepen; při straně do dvora drobný zděný přístavek s krytou dřevěnou ...    více>>

Chanovice – do skanzenu transferovaná obytná chalupa Těšetiny čp. 12

roubené obytné stavení se zděným blokem černé kuchyně bylo postaveno na nepravidelném obdélném půdorysu, kryje ji sedlová střecha krytá původně eternitovými šablonami, nyní dvojitě loženým šindelových střešním pláštěm; obdélný tvar půdorysu objektu vychází z poměru stran zhruba 2 : 1 v čelní štítové, ulicové stěně světnice jsou pravidelně umístěna dvě obdélná okna, v okapové vstupní stěně pak jedno obdélné okno stejné konstrukce (dvoukřídlé dvojité špaletové okno); část zadní zdi ve směru od černé kuchyně je vyzděna ze sbíraného kamene; zde stávala pec, která se nedochovala černá kuchyně je ...    více>>

Chlistov roubená obytná chalupa čp. 38
Fachwerkwohnhaus, Chlistov
timbered cottage Chlistov

roubená obytná chalupa čp. 38 je v okapové orientaci k hlavní silnici procházející obcí ve směru na Klatovy; přízemní část tvoří vysoká kamenná podezdívka, v níž jsou zbudovány chlívky; do těchto hospodářských prostorů vedou dva pravoúhlé vstupy, v nichž jsou osazeny vždy dvoukřídlé dveře, dále jsou zde prolomena dvě okna různých tvarů a velikostí; ke štítové části přisedá novodobý zděný přístavek s pultovou střechou, na níž je položena celoplošná plechová krytina; objekt s nižšími jednokřídlými obdélnými vstupními dveřmi chrání přístup do sklepa ve druhém podlaží je roubený obytný prostor, jenž je ...    více>>

Chocomyšl roubená obytná chalupa čp. 7
Fachwerkwohnhaus Chocomyšl
timbered cottage Chocomyšl

dvůr byl založen na křižovatce cest v centru vsi; v jeho čele stojí přízemní obytné stavení, ve vztahu k cestě ležící v tzv. štítové orientaci; dům je tradiční trojdílné dispozice komorového typu; střecha je sedlová, na zápražní straně s mírným přesahem; objekt dosud stojí ve srubových konstrukcích, střední část s blokem někdejší černé kuchyně je však zděná; v minulosti byly roubené stěny opatřené tzv. kožichem; průčelí je dvouosé, na straně nádvorní jsou další dvě okna a dveře do síně; dům byl vystavěn nejpozději v období 1. poloviny 19. století (k roku 1838 již existoval) k objektu z hloubky dvora ...    více>>

Hartmanice maloměstský dům čp. 37
Kleinstädtisches Haus Hartmanice
a provincial town house Hartmanice

maloměstský dům stojí v severním rohu náměstí; ač jde o zemědělskou usedlost, má dům typické městské rysy, např. průchozí mázhauz; tento typ domu se postupně vyvinul z tradičního trojdílného domu přestřešením malého dvora a tak vzniklo obydlí a dvůr pod jednou střechou; ze dvora se stal tím pádem průjezd skrz celý dům; dům je založen na širokém a krátkém obdélníku o rozměrech cca 12,5 x 14,5 metru a je celý vyzděn z kamene; zastřešen je sedlovou střechou s čelní polovalbou; střecha kryta plechy; krov vaznicového systému; na dům dále navazují užší a nižší zděné chlévy s bedněnou nástavbou; v její pravé ...    více>>

Hradešice dům če. 3
Haus Hradešice
cottage Hradešice

V jihozápadní koutové části hradešické návsi se nachází někdejší selský dvůr , nyní če. 3 a čp. 47 v jeho čele stojí přízemní zděné obytné stavení (če.3) vyzdvižené na obdélném půdoryse v tzv. štítové orientaci; objekt je opatřen tzv. polopatrem a sedlovou střechou; střešní krytina je tašková; severovýchodní (návesní) průčelí je jak v přízemí, tak v podstřešní části dvouosé; v přízemí jsou dvojitá dvoukřídlá nedělená okna, v závěru štítu okenní otvory do půdy kryjí dřevěné žaluzie; nádvorní (jihovýchodní) průčelí je v části obytné dvouosé, s oknem v obytné části a vstupem do síně ze zápraží; dveře ...    více>>

Jindřichovice poloroubená obytná chalupa če. 1 (dříve čp. 17)
Fachwerkwohnhaus, Jindřichovice
timbered cottage Jindřichovice

poloroubená přízemní obytná chalupa byla postavena na obdélném půdorysu; jedná se o stavení trojdílné dispozice komorového typu; roubené i zděné konstrukce byly vystavěny na poměrně vysokém soklu z kamenného zdiva; roubení v prostoru vstupní síně a světnice je tvořeno oblými kmeny opracovanými jen v místě sesazení, jež v pohledově pravém nároží vytvářejí v horní i dolní části mohutná zhlaví; zděné jsou pak komora, blok černé kuchyně a světnička; roubená část byla původně v tzv. kožichu, nebo byla bílena; v nedávném období byly tyto nánosy odstraněny a dřevní hmota trámů ošetřena netradičně hnědým ...    více>>

Kamýk roubená obytná chalupa če. 1 (dříve čp. 11)
Fachwerkwohnhaus Kamýk
timbered cottage Kamýk

obdélný trojdílný přízemní roubený dům byl dříve zvenčí opatřen hliněnou omazávkou; při stavebních úpravách v sedmdesátých letech 20. století byla tato omazávka sejmuta a trámy roubení napuštěny hnědým ochranným nátěrem, pouze západní průčelní stěna byla znovu omítnuta; sedlová střecha, původně krytá šindelem, byla při výše zmíněných opravách pokryta eternitovými šablonami; přesahy stropních trámů nad cihlovým zápražím na podélné straně domu mají ozdobně vyřezávaná zhlaví; nad vstupními dveřmi do domu je v ozdobně vyřezaném nadpražním trámu vyryt nápis, který je výjimečný svým obsahem i provedením; ...    více>>

Kout na Šumavě roubená chalupa čp. 74

V jižní části historického jádra Koutu na Šumavě stojí v sousedství křižovatky cest přízemní dům čp. 74; byl založen na obdélném půdoryse, podélnou osou ve směru přibližně sever – jih (až severoseverozápad – jihojihovýchod); je přízemní s dosud částečně roubenými stěnami opatřenými omítkami; má sedlovou střechu krytou vláknocementovou šablonou; k obytné části přiléhá hospodářský trakt; uliční (východní) průčelí je čtyřosé, s trojicí obdélných oken a vstupem s vodorovným nadpražím v trámkové zárubni, v horní části zdobené řezbou; okna jsou dvoukřídlá, dělená dle tradice do tabulek; severní průčelí ...    více>>

Loučim roubená obytná chalupa čp. 3
Fachwerkwohnhaus, Loučim
timbered cottage Loučim

objektu jedná se o částečně roubený dům trojdílné dispozice chlévního typu; předpokládá se, že objekt může pocházet nejpozději z 1. třetiny až poloviny 19. století; jeho archaický vzhled podtrhuje existence krovu s hřebenovou vaznicí a vysoká sedlová střecha opatřená při štítu polovalbou; střešní krytina, která nahradila starší dřevěný šindel, je novodobá, vláknocementová; podstřešní část štítového průčelí je bedněná svisle kladenými prkny, ve kterých jsou vyříznuty větrací otvory; v rozměrné světnici s navazující světničkou se dochoval povalový strop se středním hraněným trámem; stěny světnice o ...    více>>

Lučice roubená obytná chalupa čp. 2
Fachwerkwohnhaus Lučice
timbered cottage Lučice

památkovému fondu obce, která je od roku 1996 součástí Krajinné památkové zóny Chudenicko, právem vévodí obytné stavení usedlosti čp. 2; nenápadně vyhlížející přízemní roubený dům trojdílné dispozice komorového typu, vystavěný na severní straně dvora, v sobě ukrývá pozůstatky někdejší dýmné jizby, kterou v pozdějším období nahradila pokročilejší světnice; jizba se nalézá v přední části stavby, která je z čela osvětlována dvojicí oken; na existenci prastarého typu domu, který má svůj původ již v dobách pozdního středověku, poukazuje kromě jiného také tzv. dýmný otvor, v odborné literatuře zvaný též ...    více>>

Malechov zděná obytná chalupa čp. 33
Gemauertes Wohnhaus, Malechov
brick cottage Malechov

přízemní obytná chalupa, charakterizována obdélným půdorysem, zděná z kamene a pálených cihel; sedlová střecha na straně k přístupové cestě kryje zápraží, střešní plášť tvoří betonová taška; zděná štítová stěna s okénkem v půdním prostoru připojena k sousednímu domu, hřebeny střech nejsou v ose; na severovýchodní štítové stěně zděná lomenice má dvě okna, na tuto stěnu navazuje přístavba hospodářské dřevěné kolny se zděnými pilíři, pultovou střechu kryje vlnitý ...    více>>

Maleč roubená obytná chalupa če. 2
Fachwerkwohnhaus, Maleč
timbered cottage Maleč

objekt se nachází mimo jádro obce na jejím severním okraji; roubená chalupa stojí ve svahu v okapové orientaci k silnici Strašín – Maleč; chalupu doplňuje samostatně stojící malá stodola s chlévem pod jednou střechou, též v okapové orientaci; mezi stodolou a chalupou stojí drobné torzo starší zděné hospodářské budovy (patrně chlév); nalevo od chalupy stojí bedněný dřevník jedná se o trojdílný dvoutraktový dům komorového typu se šesti prostory; vchod do domu je přístupný po kryté rampě, která tvoří zápraží; rampa ke vstupu z jedné strany šikmo stoupá, z druhé strany je přístupná po schodech; schodiště ...    více>>

Mrákov zděný obytný dům čp. 3
Fachwerkwohnhaus, Mrákov
brick cottage Mrákov

historický stavební fond Mrákova byl již v minulosti adaptován a modernizován a proto tady oproti jiným lokalitám na Domažlicku stojí hlavně stavby zděné; jednou z nich je stavení čp. 3 ležící jižně od kostela; dům je přízemní, založený na obdélném půdoryse v nárožní poloze, vybavený suterénem; má sedlovou střechu, při hlavním štítovém průčelí s polovalbou; na straně do ulice je ve střeše velký zděný vikýř krytý mansardovou střechou; okna v přízemí jsou obdélná, dvoukřídlá; podobně jsou řešeny také výplně okenních otvorů v podstřešní části hlavního průčelí a ve vikýři; dům má na straně do veřejného ...    více>>

Nezdice na Šumavě bývalá rychta čp. 1
Ehemaliges Richthaus Nezdice
former Reeve´s House Nezdice

objekt obdélného půdorysu je vyzděn z kamene; veškeré původní zděné konstrukce jsou neobvykle silné, nabývají místy přes metr šířky; dispozice domu je tradiční; trojdílný dům špýcharového typu má ve třetím dílu místo komory mohutnou věžovitou patrovou sýpku; objekt zastřešen sedlovými střechami s čelní polovalbou a třemi recentními vikýři; střechy kryty moderní keramickou nebo betonovou krytinou; krovy hambalkové objekt byl v nedávné době celkově zrekonstruován; byla obnovena jak sgrafitová výzdoba, tak i klasicistní fasády na přední části domu; nároží štítového průčelí zdobena lizénami s kvádříkovou ...    více>>

Ostružno chalupa s roubenou světnicí čp. 1
Haus mit Fachwerkstube Ostružno
cottage with timbered room Ostružno

přízemní trojdílnou chalupu obdélného půdorysu dotváří rozlehlá zděná hospodářská část; původní čtyřprostorová dispozice trojdílného komorového domu je zachována; ve středu dispozice se tradičně nachází vstupní síň s oddělenou černou kuchyní, napravo situována světnice, nalevo komora; obdélný dvůr uzavírá do návsi zděná brána s rovným překladem a vjezdem segmentově sklenutým; brána má pultovou stříšku krytou bobrovkou se sklonem do návsi; dvoukřídlá vrata chybí; štítová stěna chalupy je s branou spojena v mírně zalomené linii; štít chalupy vysazen o cca 70 cm před štítovou stěnu přízemí; lomenice ...    více>>

Plánice roubená obytná chalupa čp. 86
Fachwerkwohnhaus, Plánice
timbered cottage Plánice

obdélná trojdílná chalupa; roubená konstrukce z vnější i vnitřní strany pobita rákosovým pletivem a nahozena nastavenou vápennou omítkou; černá kuchyně vyzděna ze sbíraného kamene, klenba a komín z cihel; objekt je částečně podsklepen; střecha má do ulice polovalbové zakončení, v zahradní části pak sedlo; střechu kryje dvojitě ložený šindelový střešní plášť; štítová podlomenice a lomenice vytvořena z překládaných prken; ve štítové stěně do ulice pamětní železná deska z roku 1926 na počest narození Františka Křižíka ...    více>>

Pocinovice roubená obytná chalupa čp. 47
Fachwerkwohnhaus, Pocinovice
timbered cottage Pocinovice

dům je přízemní, trojdílné dispozice, krytý sedlovou střechou, při návesním štítu s polovalbou; přední část chalupy dělená na světnici a světničku je dodnes roubená z částečně opracovaných kuláčů; průčelí objektu vybavené trojicí oken je pobité dřevěným šindálkem; do domu se vchází dveřmi zřízenými na podélné zápražní straně; světnice i síň mají trámové stropy; ze síně, ležící ve středním dílu objektu, vede žebříkové schodiště do půdy; přední díl objektu je podsklepený; k roubené části přiléhá z hloubky dvora zděný trakt s někdejšími chlévy a malou stodůlkou; relativně subtilní krov v minulosti nesl ...    více>>

Podzámčí roubená obytná chalupa čp. 1
Fachwerkwohnhaus, Podzámčí
timbered cottage Podzámčí

objekt byl vystavěn na obdélném půdoryse, ve vztahu k cestě v tzv. štítové orientaci; je přízemní, krytý sedlovou střechou s polovalbou, při štítové a zápražní straně s přesahem; má trojdílnou dispozici, v přední části tradičně členěnou na světnici a komoru; stěny obytné části jsou roubené v kožichu; ve střední části domu se nachází blok někdejší černé kuchyně; objekt si uchoval široký průlezný komín; podstřešní část průčelního štítu je bedněná prkny, která kryjí pavláčku; přízemí hlavního průčelí je trojosé, ze strany nádvorní světnici osvětluje další dvojice oken; ze zápraží vybaveného perónem, který ...    více>>

Pohoří roubená obytná chalupa čp. 19
Fachwerkwohnhaus, Pohoří
timbered cottage Pohoří

uvedený roubený objekt je přízemní obytná chalupa na obdélné půdorysu 14,1 x 5,85 m, orientovaná štítem k místní komunikaci, kolmo osazená do mírně stoupající stráně nad vsí; dispozice chalupy je trojdílná, chlévního typu; jde o stavbu v tzv. kožichu, krytou sedlovou střechou, jejíž plášť je z dvojitě loženého šindele, v současné době fyzicky dožilém; původní krytinu tvořily doškové snopky, šindelová krytina je nahradila v červnu a v červenci 1956; roubená konstrukce domu vystavěna na rozšířeném kamenném soklu, který je omítnutý a natřený červenou vápennou barvou štítové průčelí o dvou okenních osách ...    více>>

Poleň zděná obytná chalupa čp. 12
Gemauertes Wohnhaus Poleň
brick cottage Poleň

zděný přízemní dům charakterizován obdélným půdorysem, v řadě navazuje hospodářská část; sedlová střecha na vysazených trámech s ozdobným zhlavím, zkosena polovalbou, překrývá malé zápraží; střecha kryta nakoso kladenými eternitovými šablonami; ve svisle bedněném štítě, převislém nad fasádou, je pavlač obdélníkového tvaru s ozdobně vyřezávanými okraji, přístupná z půdního prostoru; ze zápraží přístupná vstupní síň, vstupní dvoukřídlé zdobené dveře, nad vchodem s kamenným ostěním malý obdélníkový světlík; hospodářská část se samostatným vstupem ze zápraží; ve svahu přes cestu kamenný ...    více>>

Radkovice bývalá zájezdní hospoda če. 8

Dvoutraktovou usedlost tvoří obytný dům z počátku 19. století se starší roubenou podsklepenou komorovou částí na severní straně; rovnoběžně s ním stojí na druhé straně dvora mladší zděná hospodářská část; nádvoří je uzavřeno dvěma protilehlými polokruhově zaklenutými branami; brána na severovýchodní straně nesla do poslední opravy na své fasádě v štukové kartuši vročení ...    více>>

Strašín chalupa s roubenou světnicí čp. 29
Haus mit Fachwerkstube Strašín
cottage with timbered room Strašín

přízemní chalupa s malou roubenou světnicí na vysoké kamenné podezdívce; ostatní prostory vyzděny z kamene; jedná se o trojdílný dům komorového typu; mohutná zděná komorová část je víceprostorová, zdi jsou hrubě omítnuty a obíleny; širší zděná část v sobě skrývá síň, černou kuchyni, komoru a sýpku; vše pod polovalbovou střechou s jedním volským okem a dvojitě loženou šindelovou krytinou; střecha symetricky přesahuje na obou bocích světnici, přesahy podepřeny sloupky, na jedné straně kryje zápraží s malým chlívkem a schodiště vstupní šíje do sklepa; sklep situován pod světnicí; na druhé straně je přesah ...    více>>

Týnec roubená obytná chalupa E 12
Fachwerkwohnhaus Týnec
timbered cottage Týnec

přízemní roubený dům 10 x 8 m z opracovaných klád vyplněných ve spárách jílem, nyní převážně maltou; původně byly vnější stěny obíleny (nyní natřeny bílou fasádní barvou); zeď síně na návětrné straně (západní a zčásti i severní) je vyzděna z kamene; černá valbová kuchyň je zděná z cihel a kamene; sedlová střecha má na východní straně polovalbové zakončení a svislé bednění štítu; původně byla pokryta došky, později břidlicí, nyní šablonami černého holandského cembritu; na západní straně chalupy je přistavena stodůlka (poněkud vyšší než chalupa), na části severní stěny nízký chlév; na čelní (jižní) stěně ...    více>>

Velhartice roubená obytná chalupa čp. 52
Fachwerkwohnhaus, Velhartice
timbered cottage Velhartice

dům čp. 52 je přízemní roubené obytné stavení, trojdílné dispozice, založené v tzv. okapové orientaci k místní komunikaci, která vede z prostoru náměstí; střecha je sedlová, krytá eternitovými šablonami, na zápražní straně má přesah, v čelním štítě je polovalba; lomenice je bedněna svislými prkny, spáry mezi prkny přelaťovány; v bednění štítu vyříznuty dva čtvercové otvory pro dvoukřídlá špaletová okna s jednokřídlými okenicemi; v průčelí tři okenní osy, ve kterých jsou osazena obdélná dvoukřídlá špaletová okna; ve středu podélné přední stěny okno obdobné konstrukce jako ve štítu; napravo od okna ...    více>>

Vícenice chalupa čp. 7
Haus Vícenice
cottage Vícenice

Usedlost skládající se z obdélné trojdílné chalupy s maštálkou a s přisedlou stodolou s maštalí; podélná osa staveb orientována jihovýchod – severozápad; průčelí obytného stavení má bedněnou prkennou lomenicí se dvěma větracími otvory orientovánou na jihovýchod k hlavní cestě, světnice obytného domu zděna z nepálených cihel; ostatní zděné části z kamene s příměsí pálené cihly; podlaha světnice, světničky a černé kuchyně udusaná hlína, vstupní síň dlažba; stropy místností povalové, plochostropé; strop ve světnici schází (již dávno spadl); stavba kopíruje svažující se terén; na chalupu navazuje novější ...    více>>

Vřeskovice chalupa čp. 17
Haus Vřeskovice
cottage Vřeskovice

usedlost skládající se z původní obdélné trojdílné chalupy s pozdější přístavbou (severní okapová část) a maštalí; podélná osa staveb orientována východ – západ, ve východní štítové stěně obytného stavení orientovaného k hlavní cestě dvě okenní osy, bedněná prkenná lomenice se dvěma větracími otvory; původní trojdílná chalupa roubena na rybinu, přístavba v severní části zděna z pálených cihel; navazující maštal zděna z pálených cihel, samostatně přístupná ze zápraží; k západnímu štítu přiléhá dřevěná kůlna s pultovou střechou; obytná část zastřešena asymetrickou sedlovou střechou s eternitovou ...    více>>

Zvíkov horský dům čp. 3
mountain house Zvíkov

dům založen na širokém obdélníku o rozměrech 11 x 18 metrů; síň i chlév vzadu uskočeny; jsou užší než obytná část; přičteme-li i předsíň, dosahuje šíře domu 13 metrů; dispozice domu je trojdílná, chlévního typu, v obytné části se dvěma trakty; obytná dvoutraktová část v čele domu skrývá tři místnosti; na ní navazuje střední díl; v něm se nachází rozměrná průchozí síň a oddělená černá kuchyně; blok černé kuchyně umístěn přesně uprostřed domu; obytná část je roubená, blok černé kuchyně a rozměrný chlév vyzděn z kamene a omítnut; strop chléva uzavírají tři nestejně velká pole pruských plackových kleneb ...    více>>

Štěpánovice roubená obytná chalupa čp. 14
Fachwerkwohnhaus, Štěpánovice
timbered cottage Štěpánovice

roubený přízemní dům trojdílné dispozice, se zděnými chlévy v řadě, přístup do síně je ze zvýšeného zápraží; přesahy stropních trámů nad zápražím, dvou horních trámů v nárožních vazbách a v průniku příčných roubených stěn mají ozdobně vyřezávaná zhlaví; v průčelí jedna okenní osa a štít s jednoduchým svislým šalováním prkny; sedlová střecha kryta taškami; vnější roubení stěn domu bylo dříve obíleno vápnem, později při úpravách k rekreačnímu využití chalupy byly stěny opatřeny netradičním tmavohnědým ochranným nátěrem s bílým ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.