Babín boží muka
Gemauerte Martersäule, Babín
brick calvary Babín

jedná se o zděná mohutná boží muka značné výšky; lze je klasifikovat jako přechodný typ mezi božími muky a výklenkovou kaplí, neboť se v tomto objektu tvarosloví a funkce obou božích muk a výklenkové kaple spojují; i když se stavba svou podobou, především svou vertikalitou, hlásí k tvarosloví božích muk, které je založené na štíhlých proporcích sloupku či pilíře stavby, přebírají tato boží muka i typické znaky výklenkových kaplí; nejvýraznějším znakem, kterým tato boží muka směřují k výklenkové kapli je mohutnost jejich soklu, do kterého je prolomena rozměrná a hluboká nika; nika je zaklenuta ...    více>>

Břežany boží muka při silnici na Malý Bor
Gemauerte Martersäule Břežany
brick calvary Břežany

kamenná sloupková boží muka stojí cca 0,5 km jihovýchodním směrem od okraje Břežan při pravé (jižní) straně silnice z Břežan na Malý Bor; boží muka jsou vysoká přibližně 300 cm; hranolový dřík vyrůstá z mírně rozšířeného soklu a je zdoben nezřetelným vročením do roku 1738; je završen kaplicovitým nástavcem; hlavice je čtyřboká, po stranách s pozůstatky refiéfní výzdoby; čelní niku zdobí kříž, boční strany patrně nesly obrázky na plechu, který byl kotven čepy do skulptury; kaplicovitý nástavec završuje kovaný dvouramenný kříž; skulptura je vyhotovena z hrubozrnné ...    více>>

Břežany boží muka u čp. 41
Gemauerte Martersäule
brick calvary Břežany

kamenná sloupková boží muka, vysoká přibližně 320 cm, jsou umístěna v jihozápadní části obce; byla osazena ve svažitém terénu pod cestou vycházející z návsi západním směrem; skulptura je vsazena do masivního kamenného opracovaného bloku; hranolový dřík, ve spodní části oproti závěru o něco širší, vyrůstá z nevysokého pravidelného hranolového soklu; čelní (východní) strana dříku je ve spodní části opatřena tesaným vročením do roku 1738; dřík je zakončen čtyřbokým kaplicovitým nástavcem završeným zvonovou stříškou, ze které vyrůstá kovaný dvouramenný křížek; po všech stranách je kaplicovitý nástavec ...    více>>

Hliněný Újezd boží muka na křižovatce
Gemauerte Martersäule in Hliněný Újezd
brick calvary Hliněný Újezd

zděná hranolová boží muka jsou založena na širokém obezděném ostrůvku (terásce); rozměry: výška i s křížkem cca 380 cm, půdorys: základ (terasa) - cca 230 x 270 x 60 cm, pilíř (pata) – 84 x 80 cm; na širší patu pilíře nasedá mírně kónický dřík nesoucí širší kvadratickou kaplici, kterou odděluje od dříku římsa; hlavice vrcholí pravoúhlou korunní římsou a je kryta valbovou stříškou, ta krytá bobrovkami a prejzy; do hlavice jsou zapuštěny čtyři obdélné niky; ze severní a jižní stěny jsou niky velké na celou výšku stěny kaplice; jsou sklenuté konchou a rámují je obdélné falce; dříve do nich byla osazena ...    více>>

Maňovice boží muka u návesní kaple sv. Bartoloměje
Gemauerte Martersäule Maňovice
brick calvary Maňovice

honosná, architektonicky velmi cenná barokní sloupková boží muka; řemeslně velmi kvalitně zpracovaná; byla vysekána z místní žuly; jsou složena ze sedmi dílů; na střed rozměrné žulové desky usazena patka pilíře s okosenými hranami; do její vpadliny je zasazen kvadratický podstavec (sokl) o půdorysu 53 x 53 cm; ten je kryt širší oblounem a ústupky profilovanou krycí deskou (abakus); na krycí desce vztyčen sloup s kónicky se zužujícím dříkem, jeho prstenčitá patka nasedá na čtvercový plinthus (podnožní deska); hlavice sloupu má dva prstence: horní mohutnější prstenec (astragal) přechází v profilovanou ...    více>>

Němčice zděná boží muka
Gemauerte Martersäule, Němčice
brick calvary Němčice

zděná omítnutá stavba z lomového kamene, válcového tvaru, o průměru 1 m; spodní část je vysoká 2,6 m a od horní ji odděluje jednoduchá římsa; horní část vysoká 0,4 m je nahoře překryta cihlami a uprostřed má zasazen jednoduchý litinový kříž s ukřižovaným ...    více>>

Olšany boží muka u čp. 1
Gemauerte Martersäule Olšany
brick calvary Olšany

jedná se o sloupková boží muka zhotovená z jednoho kusu žulového hranolu čtvercového průřezu; žádná z hran není okosena, sloupek božích muk je usazen na rozměrné hrubě opracované čtvercové žulové desce; vizuelně působí tato boží muka štíhlým a vysokým dojmem, i když jejich výška není nijak závratná; to je způsobeno tím, že sokl i hranolovitá lucerna jsou jen mírně rozšířeny od hranolového dříku; dřík sloupku je užší sotva o 3 cm; přechod dříku v lucernu nemá ostré hrany; rozšíření dříku do soklu je provedeno šikminou; lucerna má v bocích a zadní stěně identické mělké niky zasekané pouze do hloubky ...    více>>

Olšany boží muka za vsí
Gemauerte Martersäule Olšany
brick calvary Olšany

sloupková boží muka byla vytvořena z místní žuly; jsou složena ze tří částí; na deskové základně posazen kvadratický podstavec (sokl) zdobený z boků a z čela obdélným orámováním (tzv. zrcadly) s prožlabenými (vykrojenými) rohy; v čelním zrcadle vysekáno vročení stavby do roku 1840; do vpadliny podstavce usazen jednoduchý tzv. toskánský sloup s kvadratickou patkou i hlavicí a s entazií (rozšířením) ve středové části a širším průměrem dříku u patky než pod hlavicí, hlavice sloupu je jen o něco subtilnější než patka; kvadratická hlavice sloupu nese vysokou kvadratickou krycí desku (abakus), kterou lze ...    více>>

Ostřetice boží muka u čp. 24
Gemauerte Martersäule Ostřetice
brick calvary Ostřetice

patka božích muk je tvořena dvěma hranolovými kvádry, na horním užším je vytesán letopočet 1840, nad nimi je umístěn štíhlý válcový dřík nahoře překrytý čtvercovým římsovým krytem, na kterém je umístěna hlavice ve tvaru kvádru ukončeného nahoře na čtyřech stranách nízkými polokruhy; na všech čtyřech stranách hlavice byly původně umístěny plechové tabulky s obrázky světců, které se do současnosti nedochovaly; hlavice je na vrcholu uprostřed zakončena vysokým kovaným křížem s tělem ukřižovaného ...    více>>

Radkovice boží muka
Gemauerte Martersäule in Radkovice
brick calvary in Radkovice

žulová sloupová boží muka, výška cca 300 cm, se skládají z hmotného hranolového podstavce, který je v nárožích zkosen a na čelní straně nese rýsované zrcadlo s datací 1859; válcový dřík členěný nahoře a dole prstenci vyrůstá z talířové patky; na něm umístěná čtverhranná římsovitá hlavice byla v minulosti pro svoje poškození dodatečně stažena železnými pásy; do této hlavice je zasazen litinový kříž s korpusem Krista, který doplňuje litinový nápisový lístek srdcovitého tvaru ...    více>>

Rozpáralka boží muka
Gemauerte Martersäule, Rozpáralka
brick calvary Rozpáralka

Na válcovém zděném podstavci 2,5 – 2,7 m vysokém (terén zvýšen erozí) s obvodem ve středu podstavce 3,4 m (průměr okolo 1,1 m) je čtyřboký žulový hranol, který vybíhá v komolý jehlanec s železným dvouramenným křížem; na severní straně podstavce (k Rozpáralce) je nehluboká nika pro svítilnu s vnějšími rozměry 30 x 15 cm; čtyřboký žulový hranol na vrcholu podstavce má výšku 55 cm, komolý jehlan 7 – 8 cm; půdorys hranolu má rozměry 43 x 30 cm; reliéfy erbů a písmen jsou značně zvětralé; reliéf Ukřižovaného je na straně ke Klenové; na ostatních stranách hranolu jsou reliéfy erbů s téměř neznatelnými a ...    více>>

Velký Bor boží muka – „Kříž u Benatky“
Gemauerte Martersäule Kříž u Benatky
brick calvary Kříž u Benatky

vysoká sloupková boží muka; jsou složena původně ze tří dílů založených na základové desce; vytesána byla ze žuly; ve středu základové desky o půdorysných rozměrech 120 x 120 cm a tloušťce 15 cm je usazen kvadratický podstavec o půdorysu 50 x 50 cm a výšce 65 cm se třemi obdélnými zrcadly (vzadu chybí); z čela je celá plocha zrcadla mělce zasekána; v této ploše lze spatřit, ovšem s velkými obtížemi, již téměř zcela setřené vročení 1843; boční zrcadla jsou vyznačena pouze pravoúhlým orámováním bez dalších výzdob; podstavec nese jednoduchý toskánský sloup s nesymetrickou středovou entazií (rozšířením); ...    více>>

Zborovy boží muka na návsi
Gemauerte Martersäule Zborovy
brick calvary Zborovy

architektonicky velmi cenná a řemeslnicky velmi zručně zpracovaná sloupková boží muka, jsou vytvořena z místní hrubozrnné žuly; byla sesazena ze čtyř dílů; na deskovou základnu se široce okosenými horními hranami usazen hranolový podstavec (sokl); sokl s dvojnásobně rozšířenou kvadratickou patkou a oblounem a ústupky profilovanou krycí deskou je včetně patky sloupku, který nese, vysekán z jednoho kusu kamene; krycí deska má navíc svá nároží pravoúhle vyžlabena; patka sloupku je stejně jako hlavice prstenčitá s dvojitým prstencem užším a širším; sloupek se odspoda nahoru kónicky zužuje a má velmi mírnou ...    více>>

Zbyslav boží muka za obcí u čp. 45
Gemauerte Martersäule Zbyslav
brick calvary Zbyslav

masivní zděná boží muka neobvyklého tvaru; boží muka působí velmi archaickým dojmem; stavba je vyzděna, jak lze soudit podle obnažených částí zdiva, převážně z drobného sbíraného kamene, místy byly použity i zlomky cihel a tašek; zdivo je vyzděno na hlínu; pod novodobou omítkou (lépe řečeno cementovým ostrým špricem) s velkým podílem cementu a větších kamínků lze pozorovat zbytky starší vápenné omítky; stavba je obílena; místy je již opadaná omítka; mohutný pilíř ve tvaru mírně se zužujícího komolého kužele je ukončen jednoduchou shora výrazně zešikmenou římsou, snad původně fabionovou; pata pilíře je ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.