Petrovice kaple sv. Vojtěcha
    Kapelle Petrovice
    chapel Petrovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692484 Petrovice u Měčína
Parcelní číslo: st. 16
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 28271/4-3216
GPS: 49° 27' 14.14 N  13° 25' 42.22 E

www.mecin.cz

Římskokatolická farnost Švihov
Komenského 92, Švihov
, Telefon: 376 393 218
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
jednolodní zděná stavba s obdélnou lodí, užším pravoúhlým presbytářem a obdélnou sakristií, jednoduchý trojúhelníkový štít v západním průčelí přechází ve zděnou hranolovou věž krytou jehlanovou střechou, zakončenou železným kovaným křížem; v západním průčelí je umístěn jednoduchý vchod s dvoukřídlými dveřmi, nad ním pod římsou polokruhové okno; každá z podélných stran lodě je prolomena dvěma polokruhovými, dovnitř vyšpaletovanými okny, na jižní straně je druhý prostý vchod, opět s dvoukřídlými dveřmi; východní štít lodi má dvě úzká obdélná okénka s kamenným gotickým ostěním a v jeho vrcholu se původně nacházel kamenný gotický kříž, nyní uložený uvnitř kaple.

Interiér objektu
loď měla původně plochý strop, který byl později nahrazen valenou klenbou s lunetami; v západní části lodi je hudební empora vydělená z ní polokruhově zaklenutým pasem, pod ní jsou na stropě umístěny zbytky původního malovaného deskového stropu lodi, snad ze 17. století, s výjevy ze života a utrpení Ježíše Krista; loď je od presbytáře oddělena hladkým lomeným triumfálním obloukem, po jeho stranách jsou umístěny dva postranní oltáře první čtvrtiny 18. století, rámové, s akantovou a páskovou ornamentikou: vlevo s obrazem Ukřižování se sv. Vojtěchem a sv. Kateřinou a vpravo s obrazem Nejsvětější Trojice; presbytář křížovou klenbu, jejíž žebra dosedají na jehlancové konzoly; hlavní oltář je opět rámový s akantem a páskou, se středním obrazem smrti sv. Vojtěcha a vloženými oválnými obrazy českých světců, které jsou od roku 1995 uloženy na Plzeňském biskupství; z presbytáře vede sedlový gotický portál do sakristie zaklenuté křížovou klenbou.

Okolí objektu
kaple, která je dominantou celé vesnice, stojí na nevysokém návrší uprostřed zahrad nad severovýchodní stranou návsi a společně s domy čp. 24 a 23 pod ní tvoří malebnou skupinu zrcadlící se v návesním rybníku.

Historie objektu
stavba bezpochyby souvisela s rozšířením svatovojtěšského kultu v jihozápadních Čechách, což dokládá velký kámen u jižní vnější strany presbytáře s lidovým deskovým obrazem sv. Vojtěcha umístěným na stěně kaple nad ním.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Přeštickém. [1. vydání], Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907. s. 63 – 65.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, Západní Čechy, díl III. 1. vydání, Praha: nakladatelství Libri, 2005. ISBN 80-7277-150-7. s. 264  267.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 592)

TŘÍSKA, Vladimír – TYKAL, Roman.Měčínsko z dějin regionu.1. vydání, Měčín: Město Měčín, 1994. 164 s.

ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech 2, N–Ž.  1. vydání, Praha: Libri, 2005, s. 196  202.

Zdroje - fondy

Tzv. Císařský otisk katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, ČECHY inv. č. 5728-1.

Tzv. Indikační skica katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skicy, Klatovsko, sign. Klat 332.

Spisy ke Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 332. 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.