Klatovy kaple sv. Michala Archanděla
    Kapelle in Klatovy
    Chapel in Klatovy
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Klatovy
Katastrální území: 665797 Klatovy
Parcelní číslo: 41
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 19459/4-2648
GPS: N 49º 24´ N  E 13º 17´ E

Kontakt:
Nám. Míru 62
339 20,  
Telefon: 376347111
posta@mukt.cz
www.klatovy.cz/mukt/

Kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
Kaple sv. Michala je vyzděna z lomového kamene, loď je barokní, presbytář gotický; loď kaple je vystavěna na širokém obdélném základu; nízký sokl objektu je vyznačen stříkanou omítkou ve světle šedé barvě; průčelí orientované západním směrem je rozčleněno čtyřmi pilastry s velmi zdobnými hlavicemi; v každé polovině je mezi dvěma pilastry prázdná nika lemovaná šambránou; uprostřed průčelí je velký dveřní prostor orámován štukovým profilovaným ostěním; dveře dřevěné, dvoukřídlé; kolem ostění velmi zdobná supraporta, nad ní ve středové ose stěny kruhové okno; mohutná profilovaná římsa krytá prejzy odděluje štít; ten je členěn pilastrovým rámem; ve středu horní části štítu kasulový štukový rám se škrábanou kresbou sv. Michala; ve vrcholu štítu kříž se dvěma břevny boční stěny jsou rovněž děleny pilastry; v jižní stěně prolamují pole mezi pilastry tři obdélná okna zakončená půlkruhem; okna jsou lemována šambránou s klenákem; na severní straně jsou pak dvě tato obdobná pole a dvě okna, neboť v místě třetího, zadního okna byla přistavěna tzv. Möllerovská kaple s polygonálním závěrem, zevně dekorovaným lizénami presbytář je pětiboký, bez opěráků; v rovnoběžných stěnách vždy jedno na výšku oválné okno střechu lodě kaple kryje střešní plášť z dvojitě ložené tašky bobrovky; vysoká střecha presbytáře je pokryta prejzy; Möllerovskou kapli pokrývají velkoplošné měděné tabule osmiboká lucerna za štítem je plechová, kryje ji cibulová helmice s dvojitou makovicí a křížem se dvěma břevny

Interiér objektu

Stavba kostela se skládá z obdélné plochostropé lodi, na severní straně se připojuje Möllerovská kaple, zaklenutá valenou klenbou s drobnými výsečemi a přístupná z lodi půlkruhovým obloukem; nejstarší a nejzajímavější částí stavby je drobný polygonální chór se žebrovou klenbou, svedenou do pěti kuželových konzol, na jedné z nich je vyryto W, další konzola představuje primitivní podobu lidské tváře; konzoly i žebroví kryje vrstva vápenné malby. Hlavní oltář sv. Kříže pochází z roku 1633; cenná je rovněž kolekce pozdně renesančních a barokních náhrobníků; většina z nich je vyrobena z červeného mramoru a ozdobena znaky nobilitovaných klatovských měšťanů; na pravé straně Möllerovské kaple stojí vedle sebe náhrobník primátora města Klatov Matyáše Kafunka z Poborovic (†1630) a sousední patří Pavlu Kafunkovi z Poborovic (†1594); oba jsou doplněny detailně propracovaným rodovým znakem Kafunků; třetí figurální náhrobník s postavou ženy připomíná podobu Doroty Krystiánové, jinak Sýkorové z Koldína (†1583); na levé straně kaple je umístěn žulový náhrobník, který kryl hrobku Daniela Holara (†1654) a jeho manželky; spodní část desky vyplňuje řeznický znak – lev se širočinou; sousední, značně sešlapaný pískovcový náhrobník, patřil též rodině Holarů; poslední deska s velkým erbem Strochovských z Těšína připomíná pana Strochovského z Těšína (†1562) a jeho děti

 

 

 

 Okolí objektu

kostelík se nachází v areálu předměstského hřbitova u sv. Jakuba

 

 

 

 Historie objektu

Za rok založení stavby je považován rok 1380, kdy v prostoru dnešního hřbitova stály již kostely zasvěcené sv. Jiří a sv. Jakubovi; po husitských válkách byl kostel ve velmi špatném stavu, takže na konci 15. století byl znovu vystavěn; na této rekonstrukci se finančně podíleli významní klatovští měšťané i městské cechy, například postřihovači; tato stavba je uvedena i na Willenbergově kresbě z roku 1602; roku 1632 byla svatyně rozšířena o pohřební kapli, nazvané po svém zakladateli Möllerovská; v letech 1736 – 1740 prošel kostel barokní přestavbou, která zásadně poznamenala kostelní loď, avšak presbyteria a boční kaple se výrazněji nedotkla; v roce 1935 získala loď nový dřevěný strop

 

 

 

 Další informace

kostelík je dnes využíván při pohřbech jako malá obřadní síň. V únoru až září 2012 proběhl v interiéru restaurátorský zásah s rozpočtem 426 720,- Kč (včetně DPH), za přispění Plzeňského kraje ve výši 150 000,- Kč ; cílem projektu bylo restaurování vnitřních omítek presbytáře, kde byly odkryty původní omítky.

 

 

 

 

 Fotogalerie
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy

Zdroje - literatura, prameny

VANĚK, Ferdinand – HOSTAŠ, Karel. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Klatovském. [1. vydání], Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění, 1899. 196 s.

 

 

 

 

PROCHÁZKA, Zdeněk – VÁŇOVÁ, Ladislava. Klatovy město. Historicko-turistický průvodce č. 14. [1. vydání], Klatovy: Nakladatelství Českého lesa, 2000. 216 s. ISBN 80-86125-18-1.

 

 

 

 

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.