Břežany kaple sv. Anny
Kapelle in Břežany
chapel in Břežany

Objekt obdélného půdorysu o rozměrech 718 x 1237 cm má jemně rozšiřující se sokl odlišený stříkanou omítkou v šedé barvě; v bočních stěnách stupňovité uspořádání soklu dle stoupajícího terénu; obdélný vstup lemován žulovým ostěním s ušima s kapkami a tesaným vročením 1760, v ostění osazeny dvoukřídlé dveře; v ose nade dveřmi kasulové zamřížované okno; štít odděluje korunní římsa, další římsa dělí vlastní štít na dolní část ve tvaru lichoběžníku a na horní půlkruhového tvaru; v bočních stěnách vždy dvojice obdélných oken ukončených plným obloukem, okna dvoukřídlá; zadní nároží mají obloučkovitě ...    více>>

Chloumek kaple sv. Vojtěcha
Kapelle in Chloumek
capel in Chloumek

V malebném prostředi luk, severně od města Kasejovice se nalézá nevelká usedlost, které vévodí kaplička zasvěcená slavníkovskému biskupovi sv. Vojtěchovi jde o objekt obdélného půdorysu, jehož fasádu zdobí pilastry spojené v hlavici jednoduchovou korunní římsou obdélný vstup rámuje kamenné ostění zvýrazněné pravoúhlými uchy spojenými s kapkami; v horní části ostění vytesán letopočet 1833; ve středu ostění vložen klenák s motivem maltézského kříže; v orámování jednokřídlé dveře, v horní části s dřevěnou mřížkou a výpletem v bočních stěnách kasulová okna ve středu barokně prolamovaného štítu obdélné ...    více>>

Dobršín kaple Nejsvětější Trojice
Kapelle in Dobršín
chapel in Dobršín

Kaple byla založena v západní části návsi v sousedství dvorů čp. 9 a 10 na půdorysu osmiúhelníka; je krytá jehlancovou střechou, která nese osmibokou plechovanou lucernu; ta je završena stanovou stříškou a hrotnicí s makovicí a křížkem; střešní krytina je pálená, tašková; fasáda ve výrazu ovlivněná novogotickým slohem s prvky doznívajícího klasicismu je vybavena řadou architektonických fasádních článků; nároží lemují pilastry s jednoduchými hlavicemi nesoucí plochý pás osazený v podřímsí; korunní římsa je bohatě profilovaná; okna jsou včetně „slepých“ okenních otvorů a vlastního vstupu lomená; špalety ...    více>>

Červené Poříčí kaplička sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Červené Poříčí
Chapel in Červené Poříčí

otevřená kaplička s polookrouhlým závěrem a vysokým barokním štítem zakončeným kovovým křížem; barokní štít je shora oplechovaný; střechu kryje prejzová červená krytina, kaple zděna z cihel a kamene; půlkruhově zaklenutý vchod uzavírají laťová dvoukřídlá dvířka; podezdívka barevně odlišena; vnější stěny kaple v omítce členěny tvarově i barevně; půdorys kaple cca 370 x 280 ...    více>>

Hliněný Újezd návesní kaple
Kapelle in Hliněný Újezd
Chapel in Hliněný Újezd

obdélná stavba se zaoblenými zadními nárožími o půdorysných rozměrech 420 x 550 cm a výšce štítu cca 600 cm je kryta sedlovou střechou se zadní trojbokou valbou nad presbyteriem; střecha je kryta dvojitě loženými bobrovkami na širší rozchod latí; hned za vrcholem štítu je umístěný čtverhranný mědí oplechovaný sanktusník s čtyřmi otvory krytými lamelami a čtyřbokou u paty lomenou jehlancovou střechou; v jejím vrcholu je makovice s latinským křížem se srdcovitě rozšířenými konci ramen a kovanou ozdobou u paty kříže; do boků jsou prolomeny obdélné okenní otvory sklenuté půlkruhovým obloukem; do nich jsou ...    více>>

Holkovice kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Holkovice
Chapel in Holkovice
Kaple Holkovice

půdorys má tvar krátkého obdélníku o rozměrech 365 x 380 cm; nízký sokl naznačen v omítce světle šedou barvou; průčelí dominuje plastickým pásem zdobený štít s esovitým vykrojením v bocích a půlkruhovým nástavcem ve vrcholu, kde je umístěn křížek; zdivo štítu chráněno oplechováním; v obdélném vstupu osazeny jednokřídlé dveře, jež jsou v horní části opatřeny větracími otvory mezi vsazenými latěmi; jednoduchá korunní římsa; boční stěny a závěr bez úprav; omítky vápenné, hladké, bílené; sedlová střecha kryta dvojitě loženými bobrovkami; ve středu střešního hřebenu šestiboká dřevěná lucerna zvoničky s ...    více>>

Horní Lhota kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Horní Lhota
Kapelle in Horní Lhota

Stavba má obdélníkový půdorys 480 x 355 cm; na čelní straně je vchod s pseudogotickou kružbou a dvě prosklené niky vysoké 80 cm, široké 40 cm, 125 cm nad zemí; uprostřed postranních delších stran stavby je po jednom gotickém oknu; zadní strana má uprostřed prostý rizalit hluboký 15 cm, široký 120 cm; tři postranní zdi jsou pod střechou zakončeny šikmou římsou; v čele před vstupem je otevřený portikus hluboký 170 cm, široký 250 cm s dvěma válcovými sloupy na krychlových půlmetrových patkách; architráv na sloupech je uprostřed zúžený; trojúhelníkový tympanon je uprostřed vyhlouben do polokružnice a na ...    více>>

Kejnice kaple Panny Marie
Kapelle in Kejnice
chapel in Kejinice

Obdélný půdorys objektu, závěr ve tvaru stlačeného oblouku; sokl naznačen v omítce světle šedou barvou; obdélný vstup do objektu sklenut jemně stlačeným obloukem, obvod lemován šambránou s klenákem ve vrcholu klenebního oblouku; do interiéru vedou dvoukřídlé dveře; fasádu kaple ve všech stěnách člení pilastry, které jsou v bočních stěnách i v závěru přizdobeny rostlinným dekorem; v nárožích místo hrany vpadlá plocha obloučku; v bočních stěnách obdélná okna se silně stlačeným obloukem sklenutí; okenní otvor lemován šambránou s klenákem ve vrcholu klenby, okna jednokřídlá, zamřížovaná; v závěru slepé ...    více>>

Klatovy kaple sv. Michala Archanděla
Kapelle in Klatovy
Chapel in Klatovy
Kaple sv. Michala Archanděla Klatovy

Kaple sv. Michala je vyzděna z lomového kamene, loď je barokní, presbytář gotický; loď kaple je vystavěna na širokém obdélném základu; nízký sokl objektu je vyznačen stříkanou omítkou ve světle šedé barvě; průčelí orientované západním směrem je rozčleněno čtyřmi pilastry s velmi zdobnými hlavicemi; v každé polovině je mezi dvěma pilastry prázdná nika lemovaná šambránou; uprostřed průčelí je velký dveřní prostor orámován štukovým profilovaným ostěním; dveře dřevěné, dvoukřídlé; kolem ostění velmi zdobná supraporta, nad ní ve středové ose stěny kruhové okno; mohutná profilovaná římsa krytá prejzy ...    více>>

Klatovy kaple Zjevení Panny Marie
Chapel in Klatovy
Kapelle in Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy

kapli tvoří prostá nízká obdélná stavba s půlkruhovou apsidou na východní straně; čelní fasáda a boční stěny jsou orámovány lizénami, které přecházejí do vodorovného pásu soklu a profilované korunní římsy; pravoúhlý vstup kaple je rámován žulovým ostěním, povrchově zdobeným, ve vrcholu s klenákem; kazetové dřevěné vstupní dveře jsou dvoukřídlé; nade dveřmi malovaná supraporta, v jejímž vrcholu je malovaný motiv Panny Marie; po stranách vstupních dveří niky vyvedené barevně v odstínu supraporty; nad průčelím barokní štít ozdobený čtyřmi barokními kamennými plastikami, ve středu plochá nika s obrazem ...    více>>

Kout na Šumavě kaple Nejsvětější Trojice
Kapelle in Kout
chapel in Kout

V centru vsi jižně od koutské tvrze stojí na křižovatce cest nevelká zděná kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici; byla založena na čtvercovém půdoryse se stranami o délce cca 500 cm; její nároží jsou mírně zaoblena; fasáda je členěna pilastry a lizénovým řádem, nad vstupem sklenutým stlačeným obloukem je ze štuku vyhotoven symbol srdce, iniciály IHS a letopočet 1827; v bocích jsou malá okénka sklenutá stlačeným obloukem; stavba je krytá výraznou jehlancovou střechou zakončenou osmibokou lucernou nesoucí malou cibulovitou báň; objekt dotváří neopakovatelný charakter historického jádra vsi a zároveň je ...    více>>

Letovy kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Kapelle in Letovy
chapel in Letovy

Půdorys kaple šestiboký; nízký sokl naznačen stříkanou omítkou; obdélný vstup do objektu ukončen silně stlačeným klenebním obloukem; dveřní otvor rámuje žulové ostění se žlábkováním po celém obvodu; jednokřídlé dveře mají v horní polovině prosklený otvor; v ose nade dveřmi luneta s řezaným rámem a krucifixem; v bočních stěnách od vchodu a stěně závěru obdélné vpadlé plochy s půlkruhovým ukončením; v dalších bočních stěnách okenní otvory stejného tvaru, v nich jednokřídlá okna; omítky vápenné, hlazené, základní plocha provedena ve světle žluté barvě, architektonické prvky zdůrazněny bílou barvou; po ...    více>>

Lhovice kaplička sv. Jana Nepomuckého
Kapelle Lhovice
chapel Lhovice

půdorys kaple šestiboký (o stranách cca 300 cm), ve čtyřech bočních stěnách po jednom obdélníkovém okně lemovaném šambránou; sokl zvýrazněn šedou barvou, po obvodu kaple drenáž proti vzlínání vlhkosti zdiva; nad vchodovými obdélníkovými dvoukřídlými dveřmi s polookrouhlým ukončením je vyhlouben letopočet „L. P. 1826“; pod střechou po celém obvodu korunní římsa; stanová šestiboká střecha je krytá pálenými taškami bobrovkami jednoduše kladenými, zakončena lucernou (uvnitř zvon) s cibulovou helmicí s dvojitým křížem; kaple zděná; krov dřevěný; krytina z pálené hliněné tašky; lucerna ...    více>>

Loreta Loretánská kaple Panny Marie
Kapelle in Loreta
chapel in Loreta

Orientovaná budova kaple má půdorys o rozměrech 1270 x 750 cm s mírně předsunutými nárožími o šířce 130 cm; základy stavby jsou 90 cm pod terénem; nad terénem je 130 cm vysoký sokl na nárožích předsunutý, barevně odlišený; 800 cm vysoké zdi včetně římsy jsou souměrně na severní straně prolomeny dvěma dveřmi (110 x 177 cm a 100 x 185 cm), stejně tak na jižní straně (110 m x 177 cm a 100 m x 190 m); okno je jen jedno na západní straně (130 x 95 cm); nahoře jsou zdi ukončeny 130 cm širokým předsunutým pásem, navazujícím na stejně široká předsunutá nároží; nad předsunutým pásem je štukatérsky zdobená ...    více>>

Maňovice kaple sv. Bartoloměje
Kapelle Maňovice
chapel Maňovice

zděná šestiboká návesní kaple s jehlancovou střechou krytou lepenkovou krytinou připomínající svou skladbou eternitové šablony; z vrcholu vyrůstá šestiboká oplechovaná zvonice, která se otvírá do prostoru šesti obdélnými otvory, nahoře s tradičními odsazenými oblouky; zvonice vrcholí makovicí s latinským kovaným křížem; kříž je ze dvou páskovin v překřížení snýtovaných; konce jeho ramen rozkovány, vrchol do tzv. rybího ocasu; břevno má konce rozkované do kruhových ploch, v jejich středu otvory, v nichž byly ukotveny patrně kované zdobné prvky; ještě jeden otvor je u paty kříže, který souvisí patrně ...    více>>

Mezihoří kaplička Panny Marie Klatovské
Kapelle Mezihoří
chapel Mezihoří

kaple má obdélníkový půdorys s portikovou předsíní vyvrcholenou vpředu trojúhelníkovým štítem na dvou jednoduchých sloupech; na předsunutém čelním štítu je v nice soška, podlaha portiku dlážděna pálenou cihlou, provaz zvonu končí v portiku u vchodových dvoukřídlých dveří, nad nimiž nápis „Zdrávas buď nebes královno“; na sedlové střeše kryté šindelem je věžička s šestibokou lucernou (uvnitř zvon) s cibulkou zakončenou makovicí s křížem; obě boční stěny mají po jednom okně; kaple zděna z kamene a cihel, krov dřevěný; výška kaple cca 540 cm, půdorys cca 330 x 486 ...    více>>

Měcholupy kaple sv. Apoleny
Kapelle Měcholupy
chapel Měcholupy

obdélná stavba s polokruhovou apsidou a vížkou krytou cibulovou bání na střeše; v průčelí s jednoduchým nízkým trojúhelníkovým štítem je umístěn vstupní portál; nad ním znak velkopřevora řádu maltézských rytířů hraběte z Kőnigseggu s nápisovou deskou a datací 1726; fasáda je členěna pilastry, okna jsou ...    více>>

Měčín výklenková kaple při cestě do Skašova
Kapelle mit Nische Měčín
niche chapel in Měčín

Drobná výklenková zděná kaplička, krytá nízkou sedlovou střechou, výklenek je opatřen železnou mříží ...    více>>

Měčín výklenková kaple při ohradní zdi kostela
Kapelle mit Nische in Měčín
niche chapel in Měčín

Otevřená stavba na obdélném půdorysu, půlkruhově zaklenutá s nízkou sedlovou střechou; od veřejného prostoru odděluje její interiér nízká kovaná dvojdílná mříž z počátku 20. století ...    více>>

Nedaničky kaple Panny Marie
Kapelle in Nedaničky
chapel in Nedaničky

Obdélná stavba krytá sedlovou střechou se stupňovitě členěnými štíty; na hřebenu střechy je umístěna dřevěná oplechovaná šestiboká věžička se zvonem, zakončená jehlancovitou stříškou s makovicí a kovovým křížem ...    více>>

Neprochovy kaple sv. Cyrila a Metoděje
Kapelle in Neprochovy
chapel in Neprochovy

Obdélný půdorys objektu; sokl zvýrazněn rozšířenou vyzdívkou a omítkou ve světle šedé barvě; v nárožích vpadlé zaoblené pásy; obdélný vstup zakončený segmentovou klenbou; dveře dvoukřídlé; po stranách vchodu lizény s hlavicí zdůrazněnou v korunní římse; barokizovaný štít v čelní i závěrové části stejné podoby; po stranách táhlé zaoblení, ve vrcholu polokruhový štítek, který je oddělen římsičkou; v čelním štítě rámeček s letopočtem 1832, v závěru pak plastický křížek, zdivo štítů lemováno oplechováním, v bočích stěnách úzké okenní otvory s polokruhovým ukončením; po obvodu kaple profilovaná korunní ...    více>>

Ostřetice kaple na návsi
Kapelle Ostřetice
chapel Ostřetice

drobná zděná návesní kaple má čtvercový půdorys o rozměrech 325 x 325 cm; střecha je stanová, ve vrcholu s lucernou zakončenou cibulovitou bání; polokruhově zaklenutý, poměrně úzký, vstup je umístěn na západní straně; vnitřek je osvětlen dvěma malými polokruhově zaklenutými okny umístěnými proti sobě v obou bočních stěnách kaple; fasáda je členěna lesénou; střecha i vížka jsou pokryty měděným plechem; podle historických fotografií byla kaple původně kryta pálenými taškami a cibulovitá vížka ...    více>>

Ostřetice kaple u silnice
Kapelle Ostřetice
chapel Ostřetice

zděná stavba o půdorysu 245 x 280 cm má jehlancovou střechu pokrytou plechem, kterým byla koncem 70. let 20. století nahrazena původní krytina z pálených tašek; vstup do kaple je polokruhově zaklenutý a opatřený jednokřídlými dveřmi v horní polovině prosklenými, na bočních stěnách jsou proti sobě umístěna malá polokruhově zaklenutá ...    více>>

Petrovice kaple sv. Vojtěcha
Kapelle Petrovice
chapel Petrovice

jednolodní zděná stavba s obdélnou lodí, užším pravoúhlým presbytářem a obdélnou sakristií, jednoduchý trojúhelníkový štít v západním průčelí přechází ve zděnou hranolovou věž krytou jehlanovou střechou, zakončenou železným kovaným křížem; v západním průčelí je umístěn jednoduchý vchod s dvoukřídlými dveřmi, nad ním pod římsou polokruhové okno; každá z podélných stran lodě je prolomena dvěma polokruhovými, dovnitř vyšpaletovanými okny, na jižní straně je druhý prostý vchod, opět s dvoukřídlými dveřmi; východní štít lodi má dvě úzká obdélná okénka s kamenným gotickým ostěním a v jeho vrcholu se původně ...    více>>

Polánka výklenková kaple s křížkem
Kapelle mit Nische des St. Johannes von Nepomuk, Polánka
niche chapel of Saint John of Nepomuk Polánka

kaple je vystavěna na obdélném půdorysu 1,94 x 1,1 m a výšce 2,8 m v nízkém svahu nad příkopem při silnici; delší strana tvoří čelní stěnu, v jejímž středu je mírně vpadlá lícová plocha niky; ta je pojednána v horní polovině jako výklenek s plochou zadní stěnou; nika je segmentově sklenuta, chrání ji jednokřídlé dělené okno, které kopíruje její tvar; současná výzdoba výklenku je velmi chudá a skládá se především z umělých květin výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého je omítnuta vápennou a štukovanou omítkou, která je obílena; pod stříškou zdobí fasádu na čelní a zadní straně kaple jednoduchá pásková ...    více>>

Radkovice kaple Anděla Strážce
Kapelle in Radkovice
chapel in Radkovice

Neorenesanční kaple z roku 1884 na obdélném půdorysu s masivní podsaditou věží nad vchodem, zakončenou vysokou jehlancovou střechou; na protilehlé straně kaple je za hlavním oltářem malý přístavek sakristie ...    více>>

Strážovice návesní kaple Panny Marie
Kapelle Strážovice
chapel Strážovice

zděná osmiboká návesní kaple je kryta jehlancovou střechou se zvonicí; zvonice vrcholí měděnou makovicí s latinským křížem s trojnásobně rozeklanými konci ramen; kříž z páskoviny v překřížení ramen spolu se čtyřmi paprsky svatozáře snýtován; střecha kaple dnes kryta asfaltovou krytinou – patrně asfaltovým šindelem EcoRoof – Tradicional napodobující tvarem bobrovku (navíc bohužel v nepříliš vhodném černém provedení); v minulosti byla na střeše keramická krytina (bobrovky a hřebenáče); střecha zvonice oplechována mědí; oktagonální sanktusník je zcela uzavřený oplechováním se žaluziemi (natřený pozink); v ...    více>>

Svéradice kaple sv. Anny
Kapelle in Svéradice
chapel in Svéradice

Obdélný půdorys objektu s půlkruhovým uzávěrem; sokl vyznačen rozšiřující se omítkou; do objektu obdélný vstup zaklenutý mírně stlačeným obloukem; dvoukřídlé dveře se zaskleným půlkruhovým ukončením; nade dveřmi půlkruhová římsa pokrytá prejzy, obdobné provedení římsy odděluje štít; v ose štítu sluneční hodiny, ve vrcholu nika; zdivo barokního štítu pokryto prejzy; v bočních stěnách obdélná okna s užším půlkruhovým uzávěrem; omítky objektu vápenné, hlazené a obílené, architektonické prvky zvýrazněny sytě červenou barvou; střechu chrání prejzová krytina; v závěru střechy oplechovaná zvonička se ...    více>>

Svéradice kaple sv. Bartoloměje
Kapelle in Svéradice
chapel in Svéradice

Kaple má obdélný půdorys s trojbokým závěrem; ve štítové čelní stěně obdélný vstup rámovaný žulovým ostěním s jemnou profilací; přes dveřní otvor segmentová klenbička; dveře dvoukřídlé, oplechované; čelní stěnu lemují v nárožích vpadlé plochy stylizovaných sloupů bez hlavice, ale s naznačením patky v soklu; ze středu štítu vystupuje plochý hranol zvonice se sedlovou stříškou a mohutným křížem ve vrcholu; ve stěnách závěru jedno okno a v bočních stěnách vždy dvojice obdélných oken ukončených segmentovou klenbičkou; v levé boční zdi obdélný vstupní otvor se segmentovou klenbou nad jednokřídlými širokými ...    více>>

Tajanov kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Tajanov
Chapel in Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov

jednolodní stavba má před západním průčelím hranolovou věž, kterou se předsíní v podvěží vstupuje do kaple; kapli na východě uzavírá užší a nižší presbytář na půlkruhovém půdorysu; k jižnímu boku věže přisedá drobná přístavba, přístupná z předsíně v podvěží, ve kterém je nástup na točité schodiště do věže; sokl celé stavby je z kvádrovaného žulového zdiva (pod věží je vyšší) a završuje jej římsa; vstupní portál, přístupný po dvou schodech, je polokruhově zaklenutý; ostění má kamenné, profilované s nápisem po obvodu „KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ – L. P. 1907“ a završené kamenným trojlístkem; nad portálem je ...    více>>

Těchonice socha sv. Jana Nepomuckého
St. Jan Nepomucký Statue
statue of St. John of Nepomuk Těchonice

Socha s obvyklými atributy pocházející nejspíše z 19. století je opatřena barevným nátěrem a umístěna v plechové schránce na žulovém podstavci; je pěkně udržovaným příkladem pololidové plastiky ...    více>>

Týnec u Klatov Kolovratská hrobka
Grabstätte Týnec u Klatov
tomb Týnec u Klatov

Dvoupodlažní stavba na půdorysu nepravidelného osmiúhelníku se stranami: čelní-východní a zadní-západní okolo 400 cm, strany navazující na čelní stranu-severovýchodní a jihovýchodní 350 cm, boční strany-severní a jižní 385 cm, a strany navazující na zadní stranu severozápadní a jihozápadní 300 cm; zdi stavby jsou z kamene a cihel (šířka okolo 90 cm); ve středních postranních zdech jsou elipsová okna; ve spodní části sedmi stěn (mimo čelní zdi) je falešný sokl (nad podlahou krypty) o výšce podle svažitého terénu 20 až 120 cm s přesahem okolo 7 cm; nad ním v postranních zdech zadní-západní stěny jsou ...    více>>

Týnec u Klatov zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Týnec
Chapel in Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec

ze čtyřboké patrové barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, orientované přesně na osu zámku v Týnci, se dodnes dochovalo jen monumentální torzo, respektive neúplné obvodové zdi; půdorys stavby je čtvercový se stranami o délce 14 m; každá stěna je členěna přibližně stejně: stěny jsou založeny na soklu, rozvrženy jsou jónskými pilastry s kladím, vlysem a římsou, nad vchodem velké okno v renesančním rámci, v bočních polích okno v dolní části, nad ním tabernákulový výklenek, ve vyšším patře obdélníková okenní výplň, nad ním oválná; výzdoba ploch štuková; uvnitř byly ve třech rozích založeny malé síňky, ve ...    více>>

Velké Hydčice kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Velké Hydčice
chapel in Velké Hydčice

Kaple je obdélného půdorysu s užším půlkruhovým závěrem; do objektu obdélný vstup orámovaný patrně žulovým ostěním, nyní natřeném vápennou žlutou barvou; vstupní dveře dvoukřídlé, palubkové; nad dveřmi štítek s letopočtem „1813“; na spodní hraně štítu obdélná dvířka průlezného otvoru do krovu; půlkruhový vrchol štítu odděluje římsa; koruna zdiva štítu oplechována; fasádu člení lizénový řád; omítka vápenná, hlazená, provedena ve světle žlutém barevném odstínu, architektonické prvky zvýrazněny v sytě žluté barvě; okna v bočních stěnách obdélná, zaklenutá půlkruhem; v závěru dvojice kruhových oken ...    více>>

Vítkovice kaple
Kapelle in Vítkovice
Chapel in Vtíkovice
Kaple Vítkovice

Na čtvercovém půdorysu se nachází stavba kaple ze smíšeného zdiva; nízký sokl objektu mírně předstupuje a je zvýrazněn v odlišné barvě; tento barevný odstín rozlišuje dále nárožní vpadlé a okrouhlé pásové sloupy a korunní fabionovou římsu; v bílených plochách stěn v průčelí obdélný vchod půlkruhově ukončený, s jednokřídlými dveřmi v horní části prosklenými, v bočních stěnách obdélné okénko sklenuté opět plným obloukem, vlastní okno čtyřtabulkové; nade dveřmi malá prázdná nika; kaple zastřešena jehlancovou, konkávně prohnutou střechou krytou krytinou, která vizuálně nahrazuje eternitové šablony; střechu ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.