Podpora rozvoje venkova vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013, je v současném programovacím období vyčleněna z působnosti strukturálních fondů a je financována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) je programový dokument připravený Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými subjekty pro poskytování dotací na zemědělství a rozvoj venkova v letech  2007 – 2013. Dotace z PRV jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a ze státního rozpočtu.

Program LEADER je součástí Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Díky této iniciativě LEADER se přesouvá rozhodování o finančních prostředcích z centra do regionů. Vychází z toho, že lidé žijící na venkově dokážou nejlépe nastavit vlastní programy pro svá území a vybrat i nejlepší projekty.

Od roku 2004 v návaznosti na programy typu LEADER vznikají nové typy mikroregionů založené na metodě „zdola nahoru“, které přispívají k rozvoji území na lokální úrovni.  MAS je definován jako venkovské území s 10 000 až 100 000 obyvateli na celém území ČR, mimo území hl. města Prahy a měst s více než 25 000 obyvateli. Jedná se o souvislé území, které je vymezeno hranicí, která obaluje katastrální území všech okrajových obcí působnosti MAS se společnou charakteristikou a problémy a hustota obyvatel nepřekračuje 120 obyvatel/km².

Místní akční skupiny rozvíjí princip partnerství, které spočívá ve funkční spolupráci různých subjektů v území. Jsou to uskupení vytyčená v rámci iniciativy LEADER, která spojují subjekty veřejného i soukromého sektoru působící v daném území. Složení MAS musí být vyvážené z hlediska zastoupení veřejného sektoru, neziskových organizací a podnikatelů. Plánování, realizace a vyhodnocení aktivit je zcela v kompetenci MAS, které však musí vycházet z připravené rozvojové strategie. Ta musí být vytvořena na základě zapojení co nejširšího spektra účastníků. Nejčastěji se jedná o občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti.

Projekt Místní dědictví - bohatství, na které zapomínáme řešený dvěma partnerskými místními akčními skupinami vychází ze všech výše uvedených zásad. Místní akční skupina Pošumaví jako koordinátor projektu s Místní akční skupinou Brána do Českého ráje vytvořily projektový tým, který na území obou partnerských MAS mapoval stavby lidové architektury. Výstupem projektu je kromě zde uvedené databáze i zrcadlová aplikace s databází staveb na http://www.mistnidedictviceskyraj.cz/. Dalším výstupem projektu jsou dvě publikace, v nichž každé je podrobně popsáno 50 staveb lidové architektury. U každé stavby je v publikaci uvedeno krátké německé a anglické resumé.



Dokumenty ke stažení
Publicita_web.pdf
14.3.2011 15:03:29  (23kb)



Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům          Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.